2 Kings 9:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
477 [e]we-’ĕ-lî-šā‘וֶאֱלִישָׁע֙And ElishaNoun
5030 [e]han-nā-ḇî,הַנָּבִ֔יאthe prophetNoun
7121 [e]qā-rāקָרָ֕אcalledVerb
259 [e]lə-’a-ḥaḏלְאַחַ֖דoneAdj
1121 [e]mib-bə-nêמִבְּנֵ֣יof the sonsNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm;הַנְּבִיאִ֑יםof the prophetsNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרand saidVerb
  lōwל֜וֹto himPrep
2296 [e]ḥă-ḡōrחֲגֹ֣רGird upVerb
4975 [e]mā-ṯə-ne-ḵā,מָתְנֶ֗יךָyour loinsNoun
3947 [e]wə-qaḥוְ֠קַחand takeVerb
6378 [e]paḵפַּ֣ךְboxNoun
8081 [e]haš-še-menהַשֶּׁ֤מֶןof oilNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
3027 [e]bə-yā-ḏe-ḵā,בְּיָדֶ֔ךָin your handNoun
1980 [e]wə-lêḵוְלֵ֖ךְand goVerb
7433 [e]rā-mōṯרָמֹ֥תto Ramoth-gileadNoun
1568 [e]gil-‘āḏ.גִּלְעָֽד׃GileadNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 9:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וֶאֱלִישָׁע֙ הַנָּבִ֔יא קָרָ֕א לְאַחַ֖ד מִבְּנֵ֣י הַנְּבִיאִ֑ים וַיֹּ֨אמֶר לֹ֜ו חֲגֹ֣ר מָתְנֶ֗יךָ וְ֠קַח פַּ֣ךְ הַשֶּׁ֤מֶן הַזֶּה֙ בְּיָדֶ֔ךָ וְלֵ֖ךְ רָמֹ֥ת גִּלְעָֽד׃

מלכים ב 9:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגר מתניך וקח פך השמן הזה בידך ולך רמת גלעד׃

Links
2 Kings 9:12 Kings 9:1 Text Analysis2 Kings 9:1 Interlinear2 Kings 9:1 Multilingual2 Kings 9:1 TSK2 Kings 9:1 Cross References2 Kings 9:1 Bible Hub2 Kings 9:1 Biblia Paralela2 Kings 9:1 Chinese Bible2 Kings 9:1 French Bible2 Kings 9:1 German Bible

Bible Hub
2 Kings 8:29
Top of Page
Top of Page