2 Kings 9:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּלֶךְ֩so there wentVerb
7392 [e]rō-ḵêḇרֹכֵ֨בone on horsebackVerb
5483 [e]has-sūsהַסּ֜וּס.. .. ..Noun
7125 [e]liq-rā-ṯōw,לִקְרָאת֗וֹto meet himNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and saidVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֤רsaysVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙the kingNoun
7965 [e]hă-šā-lō-wm,הֲשָׁל֔וֹםpeaceNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֧אמֶרAnd saidVerb
3058 [e]yê-hūיֵה֛וּאJehuNoun
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
  lə-ḵāלְּךָ֥toPrep
7965 [e]ū-lə-šā-lō-wmוּלְשָׁל֖וֹםand have you to do with peaceNoun
5437 [e]sōḇסֹ֣בTurn youVerb
413 [e]’el-אֶֽל־behindPrep
310 [e]’a-ḥă-rāy;אַחֲרָ֑י.. .. ..Adv
5046 [e]way-yag-gêḏוַיַּגֵּ֤דand told meVerb
6822 [e]haṣ-ṣō-p̄ehהַצֹּפֶה֙And the watchmanVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
935 [e]bā-בָּֽא־cameVerb
4397 [e]ham-mal-’āḵהַמַּלְאָ֥ךְThe messengerNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
1992 [e]hêmהֵ֖םthemPro
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־but he comes not againAdv
7725 [e]šāḇ.שָֽׁב׃.. .. ..Verb
Hebrew Texts
מלכים ב 9:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּלֶךְ֩ רֹכֵ֨ב הַסּ֜וּס לִקְרָאתֹ֗ו וַיֹּ֙אמֶר֙ כֹּֽה־אָמַ֤ר הַמֶּ֙לֶךְ֙ הֲשָׁלֹ֔ום וַיֹּ֧אמֶר יֵה֛וּא מַה־לְּךָ֥ וּלְשָׁלֹ֖ום סֹ֣ב אֶֽל־אַחֲרָ֑י וַיַּגֵּ֤ד הַצֹּפֶה֙ לֵאמֹ֔ר בָּֽא־הַמַּלְאָ֥ךְ עַד־הֵ֖ם וְלֹֽא־שָֽׁב׃

מלכים ב 9:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך רכב הסוס לקראתו ויאמר כה־אמר המלך השלום ויאמר יהוא מה־לך ולשלום סב אל־אחרי ויגד הצפה לאמר בא־המלאך עד־הם ולא־שב׃

Links
2 Kings 9:182 Kings 9:18 Text Analysis2 Kings 9:18 Interlinear2 Kings 9:18 Multilingual2 Kings 9:18 TSK2 Kings 9:18 Cross References2 Kings 9:18 Bible Hub2 Kings 9:18 Biblia Paralela2 Kings 9:18 Chinese Bible2 Kings 9:18 French Bible2 Kings 9:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:17
Top of Page
Top of Page