2 Kings 9:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרThen saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
920 [e]biḏ-qarבִּדְקַר֙BidkarNoun
  [šə-lō-šāh[שְׁלֹשָׁה -  
  ḵ]כ] -  
7991 [e](šā-li-šōw,(שָֽׁלִשֹׁ֔וhis captainNoun
  q)ק) -  
5375 [e]śāשָׂ֚אTake upVerb
7993 [e]haš-li-ḵê-hū,הַשְׁלִכֵ֔הוּcast himVerb
2513 [e]bə-ḥel-qaṯבְּחֶלְקַ֕תin the portionNoun
7704 [e]śə-ḏêhשְׂדֵ֖הof the fieldNoun
5022 [e]nā-ḇō-wṯנָב֣וֹתof NabothNoun
3158 [e]hay-yiz-rə-‘ê-lî;הַיִּזְרְעֵאלִ֑יJezreeliteAdj
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
2142 [e]zə-ḵōrזְכֹ֞רrememberVerb
589 [e]’ă-nîאֲנִ֣יwhen IPro
859 [e]wā-’at-tāh,וָאַ֗תָּהand youPro
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
7392 [e]rō-ḵə-ḇîmרֹכְבִ֤יםrodeVerb
6776 [e]ṣə-mā-ḏîmצְמָדִים֙togetherNoun
310 [e]’a-ḥă-rêאַֽחֲרֵי֙afterAdv
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֣בAhabNoun
1 [e]’ā-ḇîw,אָבִ֔יוhis fatherNoun
3069 [e]Yah-wehוַֽיהוָה֙The LORDNoun
5375 [e]nā-śāנָשָׂ֣אlaidVerb
5921 [e]‘ā-lāw,עָלָ֔יוonPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4853 [e]ham-maś-śāהַמַּשָּׂ֖אburdenNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
מלכים ב 9:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר אֶל־בִּדְקַר֙ [שְׁלֹשָׁה כ] (שָֽׁלִשֹׁ֔ו ק) א הַשְׁלִכֵ֔הוּ בְּחֶלְקַ֕ת שְׂדֵ֖ה נָבֹ֣ות הַיִּזְרְעֵאלִ֑י כִּֽי־זְכֹ֞ר אֲנִ֣י וָאַ֗תָּה אֵ֣ת רֹכְבִ֤ים צְמָדִים֙ אַֽחֲרֵי֙ אַחְאָ֣ב אָבִ֔יו וַֽיהוָה֙ נָשָׂ֣א עָלָ֔יו אֶת־הַמַּשָּׂ֖א הַזֶּֽה׃

מלכים ב 9:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אל־בדקר [שלשה כ] (שלשו ק) א השלכהו בחלקת שדה נבות היזרעאלי כי־זכר אני ואתה את רכבים צמדים אחרי אחאב אביו ויהוה נשא עליו את־המשא הזה׃

Links
2 Kings 9:252 Kings 9:25 Text Analysis2 Kings 9:25 Interlinear2 Kings 9:25 Multilingual2 Kings 9:25 TSK2 Kings 9:25 Cross References2 Kings 9:25 Bible Hub2 Kings 9:25 Biblia Paralela2 Kings 9:25 Chinese Bible2 Kings 9:25 French Bible2 Kings 9:25 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:24
Top of Page
Top of Page