2 Kings 9:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]wə-lā-qaḥ-tāוְלָקַחְתָּ֤Then takeVerb
6378 [e]p̄aḵ-פַךְ־the boxNoun
8081 [e]haš-še-menהַשֶּׁ֙מֶן֙of oilNoun
3332 [e]wə-yā-ṣaq-tāוְיָצַקְתָּ֣and pour [it]Verb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
7218 [e]rō-šōw,רֹאשׁ֔וֹhis headNoun
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָֽמַרְתָּ֙and sayVerb
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
4886 [e]mə-šaḥ-tî-ḵāמְשַׁחְתִּ֥יךָֽI have anointed youVerb
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֖לֶךְkingNoun
413 [e]’el-אֶל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
6605 [e]ū-p̄ā-ṯaḥ-tāוּפָתַחְתָּ֥Then openVerb
1817 [e]had-de-leṯהַדֶּ֛לֶתthe doorNoun
5127 [e]wə-nas-tāhוְנַ֖סְתָּהand fleeVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
2442 [e]ṯə-ḥak-keh.תְחַכֶּֽה׃do stayVerb
Hebrew Texts
מלכים ב 9:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלָקַחְתָּ֤ פַךְ־הַשֶּׁ֙מֶן֙ וְיָצַקְתָּ֣ עַל־רֹאשֹׁ֔ו וְאָֽמַרְתָּ֙ כֹּֽה־אָמַ֣ר יְהוָ֔ה מְשַׁחְתִּ֥יךָֽ לְמֶ֖לֶךְ אֶל־יִשְׂרָאֵ֑ל וּפָתַחְתָּ֥ הַדֶּ֛לֶת וְנַ֖סְתָּה וְלֹ֥א תְחַכֶּֽה׃

מלכים ב 9:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקחת פך־השמן ויצקת על־ראשו ואמרת כה־אמר יהוה משחתיך למלך אל־ישראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה׃

Links
2 Kings 9:32 Kings 9:3 Text Analysis2 Kings 9:3 Interlinear2 Kings 9:3 Multilingual2 Kings 9:3 TSK2 Kings 9:3 Cross References2 Kings 9:3 Bible Hub2 Kings 9:3 Biblia Paralela2 Kings 9:3 Chinese Bible2 Kings 9:3 French Bible2 Kings 9:3 German Bible

Bible Hub
2 Kings 9:2
Top of Page
Top of Page