2 Samuel 1:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5594 [e]way-yis-pə-ḏūוַֽיִּסְפְּדוּ֙And they mournedVerb
1058 [e]way-yiḇ-kū,וַיִּבְכּ֔וּand weptVerb
6684 [e]way-yā-ṣu-mūוַיָּצֻ֖מוּand fastedVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
6153 [e]hā-‘ā-reḇ;הָעָ֑רֶבeveningNoun
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
7586 [e]šā-’ūlשָׁא֞וּלSaulNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
3083 [e]yə-hō-w-nā-ṯānיְהוֹנָתָ֣ןJonathanNoun
1121 [e]bə-nōw,בְּנ֗וֹhis sonNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
5971 [e]‘amעַ֤םthe peopleNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוָה֙The LORDNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and forPrep
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
5307 [e]nā-p̄ə-lūנָפְל֖וּthey were fallenVerb
2719 [e]be-ḥā-reḇ.בֶּחָֽרֶב׃by the swordNoun
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל ב 1:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּסְפְּדוּ֙ וַיִּבְכּ֔וּ וַיָּצֻ֖מוּ עַד־הָעָ֑רֶב עַל־שָׁא֞וּל וְעַל־יְהֹונָתָ֣ן בְּנֹ֗ו וְעַל־עַ֤ם יְהוָה֙ וְעַל־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל כִּ֥י נָפְל֖וּ בֶּחָֽרֶב׃ ס

שמואל ב 1:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויספדו ויבכו ויצמו עד־הערב על־שאול ועל־יהונתן בנו ועל־עם יהוה ועל־בית ישראל כי נפלו בחרב׃ ס

Links
2 Samuel 1:122 Samuel 1:12 Text Analysis2 Samuel 1:12 Interlinear2 Samuel 1:12 Multilingual2 Samuel 1:12 TSK2 Samuel 1:12 Cross References2 Samuel 1:12 Bible Hub2 Samuel 1:12 Biblia Paralela2 Samuel 1:12 Chinese Bible2 Samuel 1:12 French Bible2 Samuel 1:12 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 1:11
Top of Page
Top of Page