2 Samuel 15:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
854 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־And withPrep
53 [e]’aḇ-šā-lō-wm,אַבְשָׁל֗וֹםAbsalomNoun
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֞וּwentVerb
3967 [e]mā-ṯa-yimמָאתַ֤יִםtwo hundredNoun
376 [e]’îšאִישׁ֙menNoun
3389 [e]mî-rū-šā-lim,מִיר֣וּשָׁלִַ֔םfrom JerusalemNoun
7121 [e]qə-ru-’îmקְרֻאִ֖ים[that were] calledVerb
1980 [e]wə-hō-lə-ḵîmוְהֹלְכִ֣יםand they wentVerb
8537 [e]lə-ṯum-mām;לְתֻמָּ֑םin their simplicityNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
3045 [e]yā-ḏə-‘ūיָדְע֖וּdo they knewVerb
3605 [e]kāl-כָּל־anyNoun
1697 [e]dā-ḇār.דָּבָֽר׃thingNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־אַבְשָׁלֹ֗ום הָלְכ֞וּ מָאתַ֤יִם אִישׁ֙ מִיר֣וּשָׁלִַ֔ם קְרֻאִ֖ים וְהֹלְכִ֣ים לְתֻמָּ֑ם וְלֹ֥א יָדְע֖וּ כָּל־דָּבָֽר׃

שמואל ב 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־אבשלום הלכו מאתים איש מירושלם קראים והלכים לתמם ולא ידעו כל־דבר׃

Links
2 Samuel 15:112 Samuel 15:11 Text Analysis2 Samuel 15:11 Interlinear2 Samuel 15:11 Multilingual2 Samuel 15:11 TSK2 Samuel 15:11 Cross References2 Samuel 15:11 Bible Hub2 Samuel 15:11 Biblia Paralela2 Samuel 15:11 Chinese Bible2 Samuel 15:11 French Bible2 Samuel 15:11 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 15:10
Top of Page
Top of Page