2 Samuel 17:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1706 [e]ū-ḏə-ḇašוּדְבַ֣שׁand honeyNoun
2529 [e]wə-ḥem-’āh,וְחֶמְאָ֗הand butterNoun
6629 [e]wə-ṣōnוְצֹאן֙and sheepNoun
8194 [e]ū-šə-p̄ō-wṯוּשְׁפ֣וֹתand cheeseNoun
1241 [e]bā-qār,בָּקָ֔רof the herdNoun
5066 [e]hig-gî-šūהִגִּ֧ישׁוּapproachVerb
1732 [e]lə-ḏā-wiḏלְדָוִ֛דfor DavidNoun
5971 [e]wə-lā-‘āmוְלָעָ֥םthat for the peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ - Prt
854 [e]’it-tōwאִתּ֖וֹwithPrep
398 [e]le-’ĕ-ḵō-wl;לֶאֱכ֑וֹלto eatVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
559 [e]’ā-mə-rū,אָמְר֔וּthey saidVerb
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םThe peopleNoun
7457 [e]rā-‘êḇרָעֵ֛ב[is] hungryAdj
5889 [e]wə-‘ā-yêp̄וְעָיֵ֥ףand wearyAdj
6771 [e]wə-ṣā-mêוְצָמֵ֖אand thirstyAdj
4057 [e]bam-miḏ-bār.בַּמִּדְבָּֽר׃in the wildernessNoun
Hebrew Texts
שמואל ב 17:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּדְבַ֣שׁ וְחֶמְאָ֗ה וְצֹאן֙ וּשְׁפֹ֣ות בָּקָ֔ר הִגִּ֧ישׁוּ לְדָוִ֛ד וְלָעָ֥ם אֲשֶׁר־אִתֹּ֖ו לֶאֱכֹ֑ול כִּ֣י אָמְר֔וּ הָעָ֗ם רָעֵ֛ב וְעָיֵ֥ף וְצָמֵ֖א בַּמִּדְבָּֽר׃

שמואל ב 17:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ודבש וחמאה וצאן ושפות בקר הגישו לדוד ולעם אשר־אתו לאכול כי אמרו העם רעב ועיף וצמא במדבר׃

Links
2 Samuel 17:292 Samuel 17:29 Text Analysis2 Samuel 17:29 Interlinear2 Samuel 17:29 Multilingual2 Samuel 17:29 TSK2 Samuel 17:29 Cross References2 Samuel 17:29 Bible Hub2 Samuel 17:29 Biblia Paralela2 Samuel 17:29 Chinese Bible2 Samuel 17:29 French Bible2 Samuel 17:29 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 17:28
Top of Page
Top of Page