2 Samuel 18:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרBut answeredVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֜םthe peopleNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3318 [e]ṯê-ṣê,תֵצֵ֗אdo go forthVerb
3588 [e]כִּי֩forConj
518 [e]’im-אִם־ifConj
5127 [e]nōsנֹ֨סfor if we fleeVerb
5127 [e]nā-nūsנָנ֜וּסawayVerb
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
7760 [e]yā-śî-mūיָשִׂ֧ימוּdo careVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֣ינוּforPrep
3820 [e]lêḇ,לֵ֗בcareNoun
518 [e]wə-’im-וְאִם־and ifConj
4191 [e]yā-mu-ṯūיָמֻ֤תוּof us dieVerb
2677 [e]ḥeṣ-yê-nūחֶצְיֵ֙נוּ֙half usNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־neitherAdv
7760 [e]yā-śî-mūיָשִׂ֤ימוּwill they careVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֙ינוּ֙forPrep
3820 [e]lêḇ,לֵ֔בwill they careNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־butConj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֥הnowAdv
3644 [e]ḵā-mō-nūכָמֹ֖נוּ[you are] worthAdv
6235 [e]‘ă-śā-rāhעֲשָׂרָ֣הtenNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îm;אֲלָפִ֑יםthousandNoun
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣הtherefore nowAdv
2896 [e]ṭō-wḇ,ט֔וֹב[it is] betterAdj
3588 [e]kî-כִּי־thatConj
1961 [e]ṯih-yeh-תִֽהְיֶה־becomeVerb
  lā-nūלָּ֥נוּto usPrep
5892 [e]mê-‘îrמֵעִ֖ירout of the cityNoun
  [la‘-zîr[לַעְזִיר -  
  ḵ]כ]you 
5826 [e](la‘-zō-wr.(לַעְזֹֽור׃succorVerb
  q)ק) -  
  sס -  
Hebrew Texts
שמואל ב 18:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר הָעָ֜ם לֹ֣א תֵצֵ֗א כִּי֩ אִם־נֹ֨ס נָנ֜וּס לֹא־יָשִׂ֧ימוּ אֵלֵ֣ינוּ לֵ֗ב וְאִם־יָמֻ֤תוּ חֶצְיֵ֙נוּ֙ לֹֽא־יָשִׂ֤ימוּ אֵלֵ֙ינוּ֙ לֵ֔ב כִּֽי־עַתָּ֥ה כָמֹ֖נוּ עֲשָׂרָ֣ה אֲלָפִ֑ים וְעַתָּ֣ה טֹ֔וב כִּי־תִֽהְיֶה־לָּ֥נוּ מֵעִ֖יר [לַעְזִיר כ] (לַעְזֹֽור׃ ק) ס

שמואל ב 18:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר העם לא תצא כי אם־נס ננוס לא־ישימו אלינו לב ואם־ימתו חצינו לא־ישימו אלינו לב כי־עתה כמנו עשרה אלפים ועתה טוב כי־תהיה־לנו מעיר [לעזיר כ] (לעזור׃ ק) ס

Links
2 Samuel 18:32 Samuel 18:3 Text Analysis2 Samuel 18:3 Interlinear2 Samuel 18:3 Multilingual2 Samuel 18:3 TSK2 Samuel 18:3 Cross References2 Samuel 18:3 Bible Hub2 Samuel 18:3 Biblia Paralela2 Samuel 18:3 Chinese Bible2 Samuel 18:3 French Bible2 Samuel 18:3 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 18:2
Top of Page
Top of Page