2 Samuel 7:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הTherefore nowAdv
2974 [e]hō-w-’êlהוֹאֵל֙let it pleaseVerb
1288 [e]ū-ḇā-rêḵוּבָרֵךְ֙and you to blessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵā,עַבְדְּךָ֔of your servantNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֥וֹתthat it may continueVerb
5769 [e]lə-‘ō-w-lāmלְעוֹלָ֖םforeverNoun
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā;לְפָנֶ֑יךָbeforeNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֞הyouPro
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֤יO LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִה֙GODNoun
1696 [e]dib-bar-tā,דִּבַּ֔רְתָּhave spoken [it]Verb
1293 [e]ū-mib-bir-ḵā-ṯə-ḵā,וּמִבִּרְכָ֣תְךָ֔and with your blessingNoun
1288 [e]yə-ḇō-raḵיְבֹרַ֥ךְbe blessedVerb
1004 [e]bêṯ-בֵּֽית־let the houseNoun
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֖of your servantNoun
5769 [e]lə-‘ō-w-lām.לְעוֹלָֽם׃foreverNoun
  פ -  
Hebrew Texts
שמואל ב 7:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה הֹואֵל֙ וּבָרֵךְ֙ אֶת־בֵּ֣ית עַבְדְּךָ֔ לִהְיֹ֥ות לְעֹולָ֖ם לְפָנֶ֑יךָ כִּֽי־אַתָּ֞ה אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ דִּבַּ֔רְתָּ וּמִבִּרְכָ֣תְךָ֔ יְבֹרַ֥ךְ בֵּֽית־עַבְדְּךָ֖ לְעֹולָֽם׃ פ

שמואל ב 7:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה הואל וברך את־בית עבדך להיות לעולם לפניך כי־אתה אדני יהוה דברת ומברכתך יברך בית־עבדך לעולם׃ פ

Links
2 Samuel 7:292 Samuel 7:29 Text Analysis2 Samuel 7:29 Interlinear2 Samuel 7:29 Multilingual2 Samuel 7:29 TSK2 Samuel 7:29 Cross References2 Samuel 7:29 Bible Hub2 Samuel 7:29 Biblia Paralela2 Samuel 7:29 Chinese Bible2 Samuel 7:29 French Bible2 Samuel 7:29 German Bible

Bible Hub
2 Samuel 7:28
Top of Page
Top of Page