Amos 1:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3772 [e]wə-hiḵ-rat-tîוְהִכְרַתִּ֤יAnd I will cut offVerb
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁב֙the inhabitantVerb
795 [e]mê-’aš-dō-wḏ,מֵֽאַשְׁדּ֔וֹדfrom AshdodNoun
8551 [e]wə-ṯō-w-mêḵוְתוֹמֵ֥ךְand him who holdsVerb
7626 [e]šê-ḇeṭשֵׁ֖בֶטthe scepterNoun
831 [e]mê-’aš-qə-lō-wn;מֵֽאַשְׁקְל֑וֹןfrom AshkelonNoun
7725 [e]wa-hă-šî-ḇō-w-ṯîוַהֲשִׁיב֨וֹתִיand I will turnVerb
3027 [e]yā-ḏîיָדִ֜יmy handNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
6138 [e]‘eq-rō-wn,עֶקְר֗וֹןEkronNoun
6 [e]wə-’ā-ḇə-ḏūוְאָֽבְדוּ֙and shall perishVerb
7611 [e]šə-’ê-rîṯשְׁאֵרִ֣יתthe remnantNoun
6430 [e]pə-liš-tîm,פְּלִשְׁתִּ֔יםof the PhilistinesAdj
559 [e]’ā-marאָמַ֖רsaidVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
  פ -  
Hebrew Texts
עמוס 1:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִכְרַתִּ֤י יֹושֵׁב֙ מֵֽאַשְׁדֹּ֔וד וְתֹומֵ֥ךְ שֵׁ֖בֶט מֵֽאַשְׁקְלֹ֑ון וַהֲשִׁיבֹ֨ותִי יָדִ֜י עַל־עֶקְרֹ֗ון וְאָֽבְדוּ֙ שְׁאֵרִ֣ית פְּלִשְׁתִּ֔ים אָמַ֖ר אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ פ

עמוס 1:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון והשיבותי ידי על־עקרון ואבדו שארית פלשתים אמר אדני יהוה׃ פ

Links
Amos 1:8Amos 1:8 Text AnalysisAmos 1:8 InterlinearAmos 1:8 MultilingualAmos 1:8 TSKAmos 1:8 Cross ReferencesAmos 1:8 Bible HubAmos 1:8 Biblia ParalelaAmos 1:8 Chinese BibleAmos 1:8 French BibleAmos 1:8 German Bible

Bible Hub
Amos 1:7
Top of Page
Top of Page