Amos 2:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]wə-šil-laḥ-tî-וְשִׁלַּחְתִּי־But I will sendVerb
784 [e]’êšאֵ֣שׁa fireNoun
4124 [e]bə-mō-w-’āḇ,בְּמוֹאָ֔בupon MoabNoun
398 [e]wə-’ā-ḵə-lāhוְאָכְלָ֖הand it shall devourVerb
759 [e]’ar-mə-nō-wṯאַרְמְנ֣וֹתthe palacesNoun
7152 [e]haq-qə-rî-yō-wṯ;הַקְּרִיּ֑וֹתof KiriothNoun
4191 [e]ū-mêṯוּמֵ֤תand shall dieVerb
7588 [e]bə-šā-’ō-wnבְּשָׁאוֹן֙with tumultNoun
4124 [e]mō-w-’āḇ,מוֹאָ֔בMoabNoun
8643 [e]biṯ-rū-‘āhבִּתְרוּעָ֖הWith warNoun
6963 [e]bə-qō-wlבְּק֥וֹלwith the soundNoun
7782 [e]šō-w-p̄ār.שׁוֹפָֽר׃of the trumpetNoun
Hebrew Texts
עמוס 2:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁלַּחְתִּי־אֵ֣שׁ בְּמֹואָ֔ב וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנֹ֣ות הַקְּרִיֹּ֑ות וּמֵ֤ת בְּשָׁאֹון֙ מֹואָ֔ב בִּתְרוּעָ֖ה בְּקֹ֥ול שֹׁופָֽר׃

עמוס 2:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושלחתי־אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר׃

Links
Amos 2:2Amos 2:2 Text AnalysisAmos 2:2 InterlinearAmos 2:2 MultilingualAmos 2:2 TSKAmos 2:2 Cross ReferencesAmos 2:2 Bible HubAmos 2:2 Biblia ParalelaAmos 2:2 Chinese BibleAmos 2:2 French BibleAmos 2:2 German Bible

Bible Hub
Amos 2:1
Top of Page
Top of Page