Daniel 11:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֕הnow youAdv
571 [e]’ĕ-meṯאֱמֶ֖תthe truthNoun
5046 [e]’ag-gîḏאַגִּ֣ידwill I showVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
5750 [e]‘ō-wḏעוֹד֩yetSubst
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֨הthreeNoun
4428 [e]mə-lā-ḵîmמְלָכִ֜יםkingsNoun
5975 [e]‘ō-mə-ḏîmעֹמְדִ֣יםthere shall stand upVerb
6539 [e]lə-p̄ā-ras,לְפָרַ֗סin PersiaNoun
7243 [e]wə-hā-rə-ḇî-‘îוְהָֽרְבִיעִי֙and the fourthAdj
6238 [e]ya-‘ă-šîrיַעֲשִׁ֤ירshall be far richerVerb
6239 [e]‘ō-šer-עֹֽשֶׁר־through his richesNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּדוֹל֙[they] than [they] allAdj
3605 [e]mik-kōl,מִכֹּ֔לthan allNoun
2393 [e]ū-ḵə-ḥez-qā-ṯōwוּכְחֶזְקָת֣וֹand by his strengthNoun
6239 [e]ḇə-‘ā-šə-rōw,בְעָשְׁר֔וֹthrough his richesNoun
5782 [e]yā-‘îrיָעִ֣ירhe shall stir upVerb
3605 [e]hak-kōl,הַכֹּ֔לallNoun
853 [e]’êṯאֵ֖ת - Acc
4438 [e]mal-ḵūṯמַלְכ֥וּתthe realmNoun
3120 [e]yā-wān.יָוָֽן׃of GreeceNoun
Hebrew Texts
דניאל 11:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֕ה אֱמֶ֖ת אַגִּ֣יד לָ֑ךְ הִנֵּה־עֹוד֩ שְׁלֹשָׁ֨ה מְלָכִ֜ים עֹמְדִ֣ים לְפָרַ֗ס וְהָֽרְבִיעִי֙ יַעֲשִׁ֤יר עֹֽשֶׁר־גָּדֹול֙ מִכֹּ֔ל וּכְחֶזְקָתֹ֣ו בְעָשְׁרֹ֔ו יָעִ֣יר הַכֹּ֔ל אֵ֖ת מַלְכ֥וּת יָוָֽן׃

דניאל 11:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה אמת אגיד לך הנה־עוד שלשה מלכים עמדים לפרס והרביעי יעשיר עשר־גדול מכל וכחזקתו בעשרו יעיר הכל את מלכות יון׃

Links
Daniel 11:2Daniel 11:2 Text AnalysisDaniel 11:2 InterlinearDaniel 11:2 MultilingualDaniel 11:2 TSKDaniel 11:2 Cross ReferencesDaniel 11:2 Bible HubDaniel 11:2 Biblia ParalelaDaniel 11:2 Chinese BibleDaniel 11:2 French BibleDaniel 11:2 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:1
Top of Page
Top of Page