Daniel 11:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7093 [e]ū-lə-qêṣוּלְקֵ֤ץand in the endNoun
8141 [e]šā-nîmשָׁנִים֙of yearsNoun
2266 [e]yiṯ-ḥab-bā-rū,יִתְחַבָּ֔רוּthey shall join themselves togetherVerb
1323 [e]ū-ḇaṯוּבַ֣תand daughterNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
5045 [e]han-ne-ḡeḇ,הַנֶּ֗גֶבof the southNoun
935 [e]tā-ḇō-wתָּבוֹא֙shall comeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
6828 [e]haṣ-ṣā-p̄ō-wn,הַצָּפ֔וֹןof the northNoun
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֖וֹתto carryVerb
4339 [e]mê-šā-rîm;מֵישָׁרִ֑יםan agreementNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־but notAdv
6113 [e]ṯa‘-ṣōrתַעְצֹ֞רdo retainVerb
3581 [e]kō-w-aḥכּ֣וֹחַof powerNoun
2220 [e]haz-zə-rō-w-a‘,הַזְּר֗וֹעַof the armNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אneitherAdv
5975 [e]ya-‘ă-mōḏיַעֲמֹד֙shall he standVerb
2220 [e]ū-zə-rō-‘ōw,וּזְרֹע֔וֹnor his armNoun
5414 [e]wə-ṯin-nā-ṯênוְתִנָּתֵ֨ןbut shall be given upVerb
1931 [e]הִ֤יאshePro
935 [e]ū-mə-ḇî-’e-hāוּמְבִיאֶ֙יהָ֙and they who brought herVerb
3205 [e]wə-hay-yō-lə-ḏāh,וְהַיֹּ֣לְדָ֔הּand he who fathered herVerb
2388 [e]ū-ma-ḥă-zi-qāhוּמַחֲזִקָ֖הּand he who strengthenedVerb
6256 [e]bā-‘it-tîm.בָּעִתִּֽים׃[these] her in timesNoun
Hebrew Texts
דניאל 11:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְקֵ֤ץ שָׁנִים֙ יִתְחַבָּ֔רוּ וּבַ֣ת מֶֽלֶךְ־הַנֶּ֗גֶב תָּבֹוא֙ אֶל־מֶ֣לֶךְ הַצָּפֹ֔ון לַעֲשֹׂ֖ות מֵישָׁרִ֑ים וְלֹֽא־תַעְצֹ֞ר כֹּ֣וחַ הַזְּרֹ֗ועַ וְלֹ֤א יַעֲמֹד֙ וּזְרֹעֹ֔ו וְתִנָּתֵ֨ן הִ֤יא וּמְבִיאֶ֙יהָ֙ וְהַיֹּ֣לְדָ֔הּ וּמַחֲזִקָ֖הּ בָּעִתִּֽים׃

דניאל 11:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולקץ שנים יתחברו ובת מלך־הנגב תבוא אל־מלך הצפון לעשות מישרים ולא־תעצר כוח הזרוע ולא יעמד וזרעו ותנתן היא ומביאיה והילדה ומחזקה בעתים׃

Links
Daniel 11:6Daniel 11:6 Text AnalysisDaniel 11:6 InterlinearDaniel 11:6 MultilingualDaniel 11:6 TSKDaniel 11:6 Cross ReferencesDaniel 11:6 Bible HubDaniel 11:6 Biblia ParalelaDaniel 11:6 Chinese BibleDaniel 11:6 French BibleDaniel 11:6 German Bible

Bible Hub
Daniel 11:5
Top of Page
Top of Page