Daniel 3:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3705 [e]kə-‘anכְּעַ֞ןNowAdv
2006 [e]hênהֵ֧ןif youInj
383 [e]’î-ṯê-ḵō-wnאִֽיתֵיכ֣וֹןbePrt
6263 [e]‘ă-ṯî-ḏîn,עֲתִידִ֗יןreadyAdj
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
5732 [e]ḇə-‘id-dā-nāבְעִדָּנָ֡אat the momentNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־at whatPrt
8086 [e]ṯiš-mə-‘ūnתִשְׁמְע֡וּןyou hearVerb
7032 [e]qālקָ֣לthe soundNoun
7162 [e]qar-nāקַרְנָ֣אof the cornetNoun
4953 [e]maš-rō-w-qî-ṯāמַשְׁרוֹקִיתָ֣אfluteNoun
  [qî-ṯā-rōs[קִיתָרֹס -  
  ḵ]כ] -  
7030 [e](qaṯ-rō-ws(קַתְרֹ֣וסharpNoun
  q)ק) -  
5443 [e]śab-bə-ḵāשַׂבְּכָ֡אsackbutNoun
6460 [e]pə-san-tê-rînפְּסַנְתֵּרִין֩psalteryNoun
5481 [e]wə-sū-mə-pō-nə-yāhוְסוּמְפֹּ֨נְיָ֜הand dulcimerNoun
3606 [e]wə-ḵōlוְכֹ֣ל ׀and allNoun
2178 [e]zə-nêזְנֵ֣יkindsNoun
2170 [e]zə-mā-rā,זְמָרָ֗אof musicNoun
5308 [e]tip-pə-lūnתִּפְּל֣וּןyou fall downVerb
5457 [e]wə-ṯis-gə-ḏūnוְתִסְגְּדוּן֮and worshipVerb
6755 [e]lə-ṣal-māלְצַלְמָ֣אthe imageNoun
1768 [e]ḏî-דִֽי־thatPrt
5648 [e]‘aḇ-ḏêṯעַבְדֵת֒I have madeVerb
2006 [e]wə-hênוְהֵן֙[well] but ifInj
3809 [e]לָ֣אnotAdv
5457 [e]ṯis-gə-ḏūn,תִסְגְּד֔וּןdo you worshipVerb
  bah-בַּהּ־inPrep
8160 [e]ša-‘ă-ṯāhשַׁעֲתָ֣הthe same hourNoun
7412 [e]ṯiṯ-rə-mō-wn,תִתְרְמ֔וֹןyou shall be castVerb
1459 [e]lə-ḡō-w-לְגֽוֹא־into the midstNoun
861 [e]’at-tūnאַתּ֥וּןfurnaceNoun
5135 [e]nū-rāנוּרָ֖אfieryNoun
3345 [e]yā-qiḏ-tā;יָקִֽדְתָּ֑אof a burningVerb
4479 [e]ū-man-וּמַן־that whoInt
1932 [e]ה֣וּא - Pro
426 [e]’ĕ-lāh,אֱלָ֔הּ[is] GodNoun
1768 [e]דֵּ֥יthatPrt
7804 [e]yə-šê-zə-ḇin-ḵō-wnיְשֵֽׁיזְבִנְכ֖וֹןshall deliver youVerb
4481 [e]min-מִן־out ofPrep
3028 [e]yə-ḏāy.יְדָֽי׃my handsNoun
Hebrew Texts
דניאל 3:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּעַ֞ן הֵ֧ן אִֽיתֵיכֹ֣ון עֲתִידִ֗ין דִּ֣י בְעִדָּנָ֡א דִּֽי־תִשְׁמְע֡וּן קָ֣ל קַרְנָ֣א מַשְׁרֹוקִיתָ֣א [קִיתָרֹס כ] (קַתְרֹ֣וס ק) שַׂבְּכָ֡א פְּסַנְתֵּרִין֩ וְסוּמְפֹּ֨נְיָ֜ה וְכֹ֣ל ׀ זְנֵ֣י זְמָרָ֗א תִּפְּל֣וּן וְתִסְגְּדוּן֮ לְצַלְמָ֣א דִֽי־עַבְדֵת֒ וְהֵן֙ לָ֣א תִסְגְּד֔וּן בַּהּ־שַׁעֲתָ֣ה תִתְרְמֹ֔ון לְגֹֽוא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּ֑א וּמַן־ה֣וּא אֱלָ֔הּ דֵּ֥י יְשֵֽׁיזְבִנְכֹ֖ון מִן־יְדָֽי׃

דניאל 3:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כען הן איתיכון עתידין די בעדנא די־תשמעון קל קרנא משרוקיתא [קיתרס כ] (קתרוס ק) שבכא פסנתרין וסומפניה וכל ׀ זני זמרא תפלון ותסגדון לצלמא די־עבדת והן לא תסגדון בה־שעתה תתרמון לגוא־אתון נורא יקדתא ומן־הוא אלה די ישיזבנכון מן־ידי׃

Links
Daniel 3:15Daniel 3:15 Text AnalysisDaniel 3:15 InterlinearDaniel 3:15 MultilingualDaniel 3:15 TSKDaniel 3:15 Cross ReferencesDaniel 3:15 Bible HubDaniel 3:15 Biblia ParalelaDaniel 3:15 Chinese BibleDaniel 3:15 French BibleDaniel 3:15 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:14
Top of Page
Top of Page