Daniel 3:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2006 [e]wə-hênוְהֵ֣ןBut ifInj
3809 [e]lā,לָ֔אnotAdv
3046 [e]yə-ḏî-a‘יְדִ֥יעַdo it knownVerb
1934 [e]le-hĕ-wê-לֶהֱוֵא־beVerb
  lāḵלָ֖ךְto youPrep
4430 [e]mal-kā;מַלְכָּ֑אO kingNoun
1768 [e]דִּ֤יthatPrt
426 [e]lê-lā-hā-yiḵלֵֽאלָהָיִךְ֙your godsNoun
3809 [e]lā-לָא־notAdv
  [’î-ṯay-nā[אִיתַיְנָא -  
  ḵ]כ] -  
383 [e](’î-ṯa-nā(אִיתַ֣נָאwe willPrt
  q)ק) -  
6399 [e]p̄ā-lə-ḥîn,פָֽלְחִ֔יןserveVerb
6755 [e]ū-lə-ṣe-lemוּלְצֶ֧לֶםand imageNoun
1722 [e]da-hă-ḇāדַּהֲבָ֛אthe goldenNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
6966 [e]hă-qê-mə-tāהֲקֵ֖ימְתָּyou have set upVerb
3809 [e]לָ֥אnorAdv
5457 [e]nis-guḏ.נִסְגֻּֽד׃worshipVerb
  sס -  
Hebrew Texts
דניאל 3:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֣ן לָ֔א יְדִ֥יעַ לֶהֱוֵא־לָ֖ךְ מַלְכָּ֑א דִּ֤י לֵֽאלָהָיִךְ֙ לָא־ [אִיתַיְנָא כ] (אִיתַ֣נָא ק) פָֽלְחִ֔ין וּלְצֶ֧לֶם דַּהֲבָ֛א דִּ֥י הֲקֵ֖ימְתָּ לָ֥א נִסְגֻּֽד׃ ס

דניאל 3:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והן לא ידיע להוא־לך מלכא די לאלהיך לא־ [איתינא כ] (איתנא ק) פלחין ולצלם דהבא די הקימת לא נסגד׃ ס

Links
Daniel 3:18Daniel 3:18 Text AnalysisDaniel 3:18 InterlinearDaniel 3:18 MultilingualDaniel 3:18 TSKDaniel 3:18 Cross ReferencesDaniel 3:18 Bible HubDaniel 3:18 Biblia ParalelaDaniel 3:18 Chinese BibleDaniel 3:18 French BibleDaniel 3:18 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:17
Top of Page
Top of Page