Daniel 3:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6032 [e]‘ā-nêhעָנֵ֨הspokeVerb
5020 [e]nə-ḇū-ḵaḏ-neṣ-ṣarנְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר[Then] NebuchadnezzarNoun
560 [e]wə-’ā-mar,וְאָמַ֗רand saidVerb
1289 [e]bə-rîḵבְּרִ֤יךְBlessed [are]Verb
426 [e]’ĕ-lā-hă-hō-wnאֱלָהֲהוֹן֙the GodNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־ofPrt
7715 [e]šaḏ-raḵשַׁדְרַ֤ךְShadrachNoun
4336 [e]mê-šaḵמֵישַׁךְ֙MeshachNoun
  wa-‘ă-ḇêḏוַעֲבֵ֣דand 
5665 [e]nə-ḡōw,נְג֔וֹAbed-negoNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־whoPrt
7972 [e]šə-laḥשְׁלַ֤חhas sentVerb
4398 [e]mal-’ă-ḵêhמַלְאֲכֵהּ֙his angelNoun
7804 [e]wə-šê-ziḇוְשֵׁיזִ֣בand deliveredVerb
5649 [e]lə-‘aḇ-ḏō-w-hî,לְעַבְד֔וֹהִיhis servantsNoun
1768 [e]דִּ֥יthatPrt
7365 [e]hiṯ-rə-ḥi-ṣūהִתְרְחִ֖צוּtrustedVerb
5922 [e]‘ă-lō-w-hî;עֲל֑וֹהִיinPrep
4406 [e]ū-mil-laṯוּמִלַּ֤תand wordNoun
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֙the king himNoun
8133 [e]šan-nîw,שַׁנִּ֔יוand have changedVerb
3052 [e]wî-ha-ḇūוִיהַ֣בוּyieldedVerb
  [ḡeš-mê-hō-wn[גֶשְׁמֵיהֹון -  
  ḵ]כ] -  
1655 [e](ḡeš-mə-hō-wn,(גֶשְׁמְהֹ֗וןtheir bodiesNoun
  q)ק) -  
1768 [e]דִּ֠יthatPrt
3809 [e]lā-לָֽא־they might notAdv
6399 [e]yip̄-lə-ḥūnיִפְלְח֤וּןdo serveVerb
3809 [e]wə-lā-וְלָֽא־norAdv
5457 [e]yis-gə-ḏūnיִסְגְּדוּן֙worshipVerb
3606 [e]lə-ḵālלְכָל־anyNoun
426 [e]’ĕ-lāh,אֱלָ֔הּgodNoun
3861 [e]lā-hênלָהֵ֖ןexceptConj
426 [e]lê-lā-hă-hō-wn.לֵאלָֽהֲהֽוֹן׃their own GodNoun
Hebrew Texts
דניאל 3:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עָנֵ֨ה נְבֽוּכַדְנֶצַּ֜ר וְאָמַ֗ר בְּרִ֤יךְ אֱלָהֲהֹון֙ דִּֽי־שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְגֹ֔ו דִּֽי־שְׁלַ֤ח מַלְאֲכֵהּ֙ וְשֵׁיזִ֣ב לְעַבְדֹ֔והִי דִּ֥י הִתְרְחִ֖צוּ עֲלֹ֑והִי וּמִלַּ֤ת מַלְכָּא֙ שַׁנִּ֔יו וִיהַ֣בוּ [גֶשְׁמֵיהֹון כ] (גֶשְׁמְהֹ֗ון ק) דִּ֠י לָֽא־יִפְלְח֤וּן וְלָֽא־יִסְגְּדוּן֙ לְכָל־אֱלָ֔הּ לָהֵ֖ן לֵאלָֽהֲהֹֽון׃

דניאל 3:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ענה נבוכדנצר ואמר בריך אלההון די־שדרך מישך ועבד נגו די־שלח מלאכה ושיזב לעבדוהי די התרחצו עלוהי ומלת מלכא שניו ויהבו [גשמיהון כ] (גשמהון ק) די לא־יפלחון ולא־יסגדון לכל־אלה להן לאלההון׃

Links
Daniel 3:28Daniel 3:28 Text AnalysisDaniel 3:28 InterlinearDaniel 3:28 MultilingualDaniel 3:28 TSKDaniel 3:28 Cross ReferencesDaniel 3:28 Bible HubDaniel 3:28 Biblia ParalelaDaniel 3:28 Chinese BibleDaniel 3:28 French BibleDaniel 3:28 German Bible

Bible Hub
Daniel 3:27
Top of Page
Top of Page