Daniel 5:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3606 [e]kāl-כָּל־[This was] becauseNoun
6903 [e]qo-ḇêlקֳבֵ֡לaccording toSubst
1768 [e]דִּ֣יwhomPrt
7308 [e]rū-aḥר֣וּחַ ׀a spiritNoun
3493 [e]yat-tî-rāhיַתִּירָ֡הexcellentAdj
4486 [e]ū-man-da‘וּמַנְדַּ֡עand knowledgeNoun
7924 [e]wə-śā-ḵə-lə-ṯā-nūוְשָׂכְלְתָנ֡וּand understandingNoun
6590 [e]mə-p̄aš-šarמְפַשַּׁ֣רinterpretingVerb
2493 [e]ḥel-mînחֶלְמִין֩of dreamsNoun
263 [e]wa-’a-ḥă-wā-yaṯוַֽאַֽחֲוָיַ֨תand showingNoun
280 [e]’ă-ḥî-ḏānאֲחִידָ֜ןof hard sentencesNoun
8271 [e]ū-mə-šā-rêוּמְשָׁרֵ֣אand dissolvingVerb
7001 [e]qiṭ-rîn,קִטְרִ֗יןof doubtsNoun
7912 [e]hiš-tə-ḵa-ḥaṯהִשְׁתְּכַ֤חַתwere foundVerb
  bêhבֵּהּ֙inPrep
1841 [e]bə-ḏā-nî-yêl,בְּדָ֣נִיֵּ֔אלthis DanielNoun
1768 [e]dî-דִּֽי־whomPrt
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֥אthe kingNoun
7761 [e]śām-שָׂם־namedVerb
8036 [e]šə-mêhשְׁמֵ֖הּ.. .. ..Noun
1096 [e]bê-lə-ṭə-šaṣ-ṣar;בֵּלְטְשַׁאצַּ֑רBelteshazzarNoun
3705 [e]kə-‘anכְּעַ֛ןnowAdv
1841 [e]dā-nî-yêlדָּנִיֵּ֥אלlet DanielNoun
7123 [e]yiṯ-qə-rêיִתְקְרֵ֖יbe calledVerb
6591 [e]ū-p̄iš-rāhוּפִשְׁרָ֥הand the interpretationNoun
2324 [e]yə-ha-ḥă-wêh.יְהַֽחֲוֵֽה׃he will showVerb
  פ -  
Hebrew Texts
דניאל 5:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כָּל־קֳבֵ֡ל דִּ֣י ר֣וּחַ ׀ יַתִּירָ֡ה וּמַנְדַּ֡ע וְשָׂכְלְתָנ֡וּ מְפַשַּׁ֣ר חֶלְמִין֩ וַֽאַֽחֲוָיַ֨ת אֲחִידָ֜ן וּמְשָׁרֵ֣א קִטְרִ֗ין הִשְׁתְּכַ֤חַת בֵּהּ֙ בְּדָ֣נִיֵּ֔אל דִּֽי־מַלְכָּ֥א שָׂם־שְׁמֵ֖הּ בֵּלְטְשַׁאצַּ֑ר כְּעַ֛ן דָּנִיֵּ֥אל יִתְקְרֵ֖י וּפִשְׁרָ֥ה יְהַֽחֲוֵֽה׃ פ

דניאל 5:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כל־קבל די רוח ׀ יתירה ומנדע ושכלתנו מפשר חלמין ואחוית אחידן ומשרא קטרין השתכחת בה בדניאל די־מלכא שם־שמה בלטשאצר כען דניאל יתקרי ופשרה יהחוה׃ פ

Links
Daniel 5:12Daniel 5:12 Text AnalysisDaniel 5:12 InterlinearDaniel 5:12 MultilingualDaniel 5:12 TSKDaniel 5:12 Cross ReferencesDaniel 5:12 Bible HubDaniel 5:12 Biblia ParalelaDaniel 5:12 Chinese BibleDaniel 5:12 French BibleDaniel 5:12 German Bible

Bible Hub
Daniel 5:11
Top of Page
Top of Page