Daniel 9:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3045 [e]wə-ṯê-ḏa‘וְתֵדַ֨עand KnowVerb
7919 [e]wə-ṯaś-kêlוְתַשְׂכֵּ֜לtherefore and understandVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
4161 [e]mō-ṣāמֹצָ֣א[that] the going forthNoun
1697 [e]ḏā-ḇār,דָבָ֗רof the commandNoun
7725 [e]lə-hā-šîḇלְהָשִׁיב֙to restoreVerb
1129 [e]wə-liḇ-nō-wṯוְלִבְנ֤וֹתand to buildVerb
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙JerusalemNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
4899 [e]mā-šî-aḥמָשִׁ֣יחַthe MessiahNoun
5057 [e]nā-ḡîḏ,נָגִ֔ידthe PrinceNoun
7620 [e]šā-ḇu-‘îmשָׁבֻעִ֖יםweeksNoun
7651 [e]šiḇ-‘āh;שִׁבְעָ֑ה[shall be] sevenNoun
7620 [e]wə-šā-ḇu-‘îmוְשָׁבֻעִ֞יםand weeksNoun
8346 [e]šiš-šîmשִׁשִּׁ֣יםsixtyNoun
8147 [e]ū-šə-na-yim,וּשְׁנַ֗יִםand twoNoun
7725 [e]tā-šūḇתָּשׁוּב֙againVerb
1129 [e]wə-niḇ-nə-ṯāhוְנִבְנְתָה֙and shall be buildVerb
7339 [e]rə-ḥō-wḇרְח֣וֹבthe streetNoun
2742 [e]wə-ḥā-rūṣ,וְחָר֔וּץand the wallAdj
6695 [e]ū-ḇə-ṣō-wqוּבְצ֖וֹקand even in troublousNoun
6256 [e]hā-‘it-tîm.הָעִתִּֽים׃timesNoun
Hebrew Texts
דניאל 9:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְתֵדַ֨ע וְתַשְׂכֵּ֜ל מִן־מֹצָ֣א דָבָ֗ר לְהָשִׁיב֙ וְלִבְנֹ֤ות יְרֽוּשָׁלִַ֙ם֙ עַד־מָשִׁ֣יחַ נָגִ֔יד שָׁבֻעִ֖ים שִׁבְעָ֑ה וְשָׁבֻעִ֞ים שִׁשִּׁ֣ים וּשְׁנַ֗יִם תָּשׁוּב֙ וְנִבְנְתָה֙ רְחֹ֣וב וְחָר֔וּץ וּבְצֹ֖וק הָעִתִּֽים׃

דניאל 9:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותדע ותשכל מן־מצא דבר להשיב ולבנות ירושלם עד־משיח נגיד שבעים שבעה ושבעים ששים ושנים תשוב ונבנתה רחוב וחרוץ ובצוק העתים׃

Links
Daniel 9:25Daniel 9:25 Text AnalysisDaniel 9:25 InterlinearDaniel 9:25 MultilingualDaniel 9:25 TSKDaniel 9:25 Cross ReferencesDaniel 9:25 Bible HubDaniel 9:25 Biblia ParalelaDaniel 9:25 Chinese BibleDaniel 9:25 French BibleDaniel 9:25 German Bible

Bible Hub
Daniel 9:24
Top of Page
Top of Page