Deuteronomy 14:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־And everyNoun
929 [e]bə-hê-māhבְּהֵמָ֞הbeastNoun
6536 [e]map̄-re-seṯמַפְרֶ֣סֶתthat partsVerb
6541 [e]par-sāh,פַּרְסָ֗הthe hoofNoun
8156 [e]wə-šō-sa-‘aṯוְשֹׁסַ֤עַתand cleavesVerb
8157 [e]še-sa‘שֶׁ֙סַע֙the cleftNoun
8147 [e]šə-têשְׁתֵּ֣יinto twoNoun
6541 [e]p̄ə-rā-sō-wṯ,פְרָס֔וֹתclawsNoun
5927 [e]ma-‘ă-laṯמַעֲלַ֥תchewsVerb
1625 [e]gê-rāhגֵּרָ֖הthe cudNoun
929 [e]bab-bə-hê-māh;בַּבְּהֵמָ֑הamong the animalsNoun
853 [e]’ō-ṯāhאֹתָ֖הּ - Acc
398 [e]tō-ḵê-lū.תֹּאכֵֽלוּ׃that you shall eatVerb
Hebrew Texts
דברים 14:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכָל־בְּהֵמָ֞ה מַפְרֶ֣סֶת פַּרְסָ֗ה וְשֹׁסַ֤עַת שֶׁ֙סַע֙ שְׁתֵּ֣י פְרָסֹ֔ות מַעֲלַ֥ת גֵּרָ֖ה בַּבְּהֵמָ֑ה אֹתָ֖הּ תֹּאכֵֽלוּ׃

דברים 14:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכל־בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו׃

Links
Deuteronomy 14:6Deuteronomy 14:6 Text AnalysisDeuteronomy 14:6 InterlinearDeuteronomy 14:6 MultilingualDeuteronomy 14:6 TSKDeuteronomy 14:6 Cross ReferencesDeuteronomy 14:6 Bible HubDeuteronomy 14:6 Biblia ParalelaDeuteronomy 14:6 Chinese BibleDeuteronomy 14:6 French BibleDeuteronomy 14:6 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 14:5
Top of Page
Top of Page