Deuteronomy 18:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
4672 [e]yim-mā-ṣêיִמָּצֵ֣אdo be foundVerb
  ḇə-ḵā,בְךָ֔inPrep
5674 [e]ma-‘ă-ḇîrמַעֲבִ֥ירto pass throughVerb
1121 [e]bə-nōw-בְּנֽוֹ־among you anyone who makes his sonNoun
1323 [e]ū-ḇit-tōwוּבִתּ֖וֹor his daughterNoun
784 [e]bā-’êš;בָּאֵ֑שׁthrough the fireNoun
7081 [e]qō-sêmקֹסֵ֣םdivinationNoun
7080 [e]qə-sā-mîm,קְסָמִ֔ים[or] that usesVerb
6049 [e]mə-‘ō-w-nênמְעוֹנֵ֥ן[or] an observer of timesVerb
5172 [e]ū-mə-na-ḥêšוּמְנַחֵ֖שׁor an enchanterVerb
3784 [e]ū-mə-ḵaš-šêp̄.וּמְכַשֵּֽׁף׃or a witchVerb
Hebrew Texts
דברים 18:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לֹֽא־יִמָּצֵ֣א בְךָ֔ מַעֲבִ֥יר בְּנֹֽו־וּבִתֹּ֖ו בָּאֵ֑שׁ קֹסֵ֣ם קְסָמִ֔ים מְעֹונֵ֥ן וּמְנַחֵ֖שׁ וּמְכַשֵּֽׁף׃

דברים 18:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לא־ימצא בך מעביר בנו־ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף׃

Links
Deuteronomy 18:10Deuteronomy 18:10 Text AnalysisDeuteronomy 18:10 InterlinearDeuteronomy 18:10 MultilingualDeuteronomy 18:10 TSKDeuteronomy 18:10 Cross ReferencesDeuteronomy 18:10 Bible HubDeuteronomy 18:10 Biblia ParalelaDeuteronomy 18:10 Chinese BibleDeuteronomy 18:10 French BibleDeuteronomy 18:10 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 18:9
Top of Page
Top of Page