Deuteronomy 24:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־WhenConj
3947 [e]yiq-qaḥיִקַּ֥חhas takenVerb
376 [e]’îšאִ֛ישׁa manNoun
802 [e]’iš-šāhאִשָּׁ֖הa wifeNoun
1166 [e]ū-ḇə-‘ā-lāh;וּבְעָלָ֑הּand married herVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֞הthat it come to passVerb
518 [e]’im-אִם־ - Conj
3808 [e]לֹ֧אnotAdv
4672 [e]ṯim-ṣā-תִמְצָא־do she findVerb
2580 [e]ḥênחֵ֣ןfavorNoun
5869 [e]bə-‘ê-nāw,בְּעֵינָ֗יוin his eyesNoun
3588 [e]kî-כִּי־becauseConj
4672 [e]mā-ṣāמָ֤צָאhe has foundVerb
  ḇāhבָהּ֙inPrep
6172 [e]‘er-waṯעֶרְוַ֣תuncleannessNoun
1697 [e]dā-ḇār,דָּבָ֔רsomeNoun
3789 [e]wə-ḵā-ṯaḇוְכָ֨תַבthen let him writeVerb
  lāhלָ֜הּto herPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֤פֶרa billNoun
3748 [e]kə-rî-ṯuṯכְּרִיתֻת֙of divorceNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֣ןand give [it]Verb
3027 [e]bə-yā-ḏāh,בְּיָדָ֔הּin her handNoun
7971 [e]wə-šil-lə-ḥāhוְשִׁלְּחָ֖הּand send herVerb
1004 [e]mib-bê-ṯōw.מִבֵּיתֽוֹ׃out of his houseNoun
Hebrew Texts
דברים 24:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־יִקַּ֥ח אִ֛ישׁ אִשָּׁ֖ה וּבְעָלָ֑הּ וְהָיָ֞ה אִם־לֹ֧א תִמְצָא־חֵ֣ן בְּעֵינָ֗יו כִּי־מָ֤צָא בָהּ֙ עֶרְוַ֣ת דָּבָ֔ר וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁלְּחָ֖הּ מִבֵּיתֹֽו׃

דברים 24:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־יקח איש אשה ובעלה והיה אם־לא תמצא־חן בעיניו כי־מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃

Links
Deuteronomy 24:1Deuteronomy 24:1 Text AnalysisDeuteronomy 24:1 InterlinearDeuteronomy 24:1 MultilingualDeuteronomy 24:1 TSKDeuteronomy 24:1 Cross ReferencesDeuteronomy 24:1 Bible HubDeuteronomy 24:1 Biblia ParalelaDeuteronomy 24:1 Chinese BibleDeuteronomy 24:1 French BibleDeuteronomy 24:1 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 23:25
Top of Page
Top of Page