Deuteronomy 24:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8130 [e]ū-śə-nê-’āhוּשְׂנֵאָהּ֮and hateVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֣ישׁhusbandNoun
314 [e]hā-’a-ḥă-rō-wnהָאַחֲרוֹן֒[if] And the latter herAdj
3789 [e]wə-ḵā-ṯaḇוְכָ֨תַבand writeVerb
  lāhלָ֜הּto herPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֤פֶרa billNoun
3748 [e]kə-rî-ṯuṯכְּרִיתֻת֙of divorceNoun
5414 [e]wə-nā-ṯanוְנָתַ֣ןand gives [it]Verb
3027 [e]bə-yā-ḏāh,בְּיָדָ֔הּin her handNoun
7971 [e]wə-šil-lə-ḥāhוְשִׁלְּחָ֖הּand sends herVerb
1004 [e]mib-bê-ṯōw;מִבֵּית֑וֹout of his houseNoun
176 [e]’ōwא֣וֹorConj
3588 [e]ḵîכִ֤יifConj
4191 [e]yā-mūṯיָמוּת֙dieVerb
376 [e]hā-’îšהָאִ֣ישׁthe husbandNoun
314 [e]hā-’a-ḥă-rō-wn,הָאַחֲר֔וֹןlatterAdj
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
3947 [e]lə-qā-ḥāhלְקָחָ֥הּtookVerb
  lōwל֖וֹtoPrep
802 [e]lə-’iš-šāh.לְאִשָּֽׁה׃[to be] her his wifeNoun
Hebrew Texts
דברים 24:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׂנֵאָהּ֮ הָאִ֣ישׁ הָאַחֲרֹון֒ וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר כְּרִיתֻת֙ וְנָתַ֣ן בְּיָדָ֔הּ וְשִׁלְּחָ֖הּ מִבֵּיתֹ֑ו אֹ֣ו כִ֤י יָמוּת֙ הָאִ֣ישׁ הָאַחֲרֹ֔ון אֲשֶׁר־לְקָחָ֥הּ לֹ֖ו לְאִשָּֽׁה׃

דברים 24:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר־לקחה לו לאשה׃

Links
Deuteronomy 24:3Deuteronomy 24:3 Text AnalysisDeuteronomy 24:3 InterlinearDeuteronomy 24:3 MultilingualDeuteronomy 24:3 TSKDeuteronomy 24:3 Cross ReferencesDeuteronomy 24:3 Bible HubDeuteronomy 24:3 Biblia ParalelaDeuteronomy 24:3 Chinese BibleDeuteronomy 24:3 French BibleDeuteronomy 24:3 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 24:2
Top of Page
Top of Page