Deuteronomy 29:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
6965 [e]hā-qîm-הָקִֽים־he may establishVerb
853 [e]’ō-ṯə-ḵāאֹתְךָ֩youAcc
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֨וֹם ׀todayNoun
  lōwל֜וֹtoPrep
5971 [e]lə-‘ām,לְעָ֗םas His peopleNoun
1931 [e]wə-hūוְה֤וּאand hePro
1961 [e]yih-yeh-יִֽהְיֶה־may beVerb
  lə-ḵāלְּךָ֙toPrep
430 [e]lê-lō-hîm,לֵֽאלֹהִ֔ים[that] to you a GodNoun
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁ֖רasPrt
1696 [e]dib-ber-דִּבֶּר־he has saidVerb
  lāḵ;לָ֑ךְtoPrep
834 [e]wə-ḵa-’ă-šerוְכַאֲשֶׁ֤רand asPrt
7650 [e]niš-ba‘נִשְׁבַּע֙he has swornVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-ṯe-ḵā,לַאֲבֹתֶ֔יךָto your fathersNoun
85 [e]lə-’aḇ-rā-hāmלְאַבְרָהָ֥םto AbrahamNoun
3327 [e]lə-yiṣ-ḥāqלְיִצְחָ֖קto IsaacNoun
3290 [e]ū-lə-ya-‘ă-qōḇ.וּֽלְיַעֲקֹֽב׃and to JacobNoun
Hebrew Texts
דברים 29:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַ֣עַן הָקִֽים־אֹתְךָ֩ הַיֹּ֨ום ׀ לֹ֜ו לְעָ֗ם וְה֤וּא יִֽהְיֶה־לְּךָ֙ לֵֽאלֹהִ֔ים כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־לָ֑ךְ וְכַאֲשֶׁ֤ר נִשְׁבַּע֙ לַאֲבֹתֶ֔יךָ לְאַבְרָהָ֥ם לְיִצְחָ֖ק וּֽלְיַעֲקֹֽב׃

דברים 29:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען הקים־אתך היום ׀ לו לעם והוא יהיה־לך לאלהים כאשר דבר־לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב׃

Links
Deuteronomy 29:13Deuteronomy 29:13 Text AnalysisDeuteronomy 29:13 InterlinearDeuteronomy 29:13 MultilingualDeuteronomy 29:13 TSKDeuteronomy 29:13 Cross ReferencesDeuteronomy 29:13 Bible HubDeuteronomy 29:13 Biblia ParalelaDeuteronomy 29:13 Chinese BibleDeuteronomy 29:13 French BibleDeuteronomy 29:13 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 29:12
Top of Page
Top of Page