Deuteronomy 31:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2734 [e]wə-ḥā-rāhוְחָרָ֣הThen shall be kindledVerb
639 [e]’ap-pîאַפִּ֣יmy angerNoun
  ḇōwב֣וֹinPrep
3117 [e]ḇay-yō-wm-בַיּוֹם־against them in that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַ֠הוּאagainst them in thatPro
5800 [e]wa-‘ă-zaḇ-tîmוַעֲזַבְתִּ֞יםand I will forsake themVerb
5641 [e]wə-his-tar-tîוְהִסְתַּרְתִּ֨יand I will hideVerb
6440 [e]p̄ā-nayפָנַ֤יmy faceNoun
1992 [e]mê-hemמֵהֶם֙like themPro
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֣הand they shall beVerb
398 [e]le-’ĕ-ḵōl,לֶֽאֱכֹ֔לand they will be consumedVerb
4672 [e]ū-mə-ṣā-’u-hūוּמְצָאֻ֛הוּand shall befallVerb
7451 [e]rā-‘ō-wṯרָע֥וֹתevilsAdj
7227 [e]rab-bō-wṯרַבּ֖וֹתmanyAdj
6869 [e]wə-ṣā-rō-wṯ;וְצָר֑וֹתand troubles themNoun
559 [e]wə-’ā-marוְאָמַר֙so that they will sayVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאin thatPro
3808 [e]hă-lō,הֲלֹ֗אAre not usAdv
5921 [e]‘alעַ֣לbecausePrep
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
369 [e]’ênאֵ֤יןnotPrt
430 [e]’ĕ-lō-hayאֱלֹהַי֙our GodNoun
7130 [e]bə-qir-bî,בְּקִרְבִּ֔י[is] amongNoun
4672 [e]mə-ṣā-’ū-nîמְצָא֖וּנִיcome onVerb
7451 [e]hā-rā-‘ō-wṯהָרָע֥וֹתevilsAdj
428 [e]hā-’êl-leh.הָאֵֽלֶּה׃thesePro
Hebrew Texts
דברים 31:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחָרָ֣ה אַפִּ֣י בֹ֣ו בַיֹּום־הַ֠הוּא וַעֲזַבְתִּ֞ים וְהִסְתַּרְתִּ֨י פָנַ֤י מֵהֶם֙ וְהָיָ֣ה לֶֽאֱכֹ֔ל וּמְצָאֻ֛הוּ רָעֹ֥ות רַבֹּ֖ות וְצָרֹ֑ות וְאָמַר֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא הֲלֹ֗א עַ֣ל כִּֽי־אֵ֤ין אֱלֹהַי֙ בְּקִרְבִּ֔י מְצָא֖וּנִי הָרָעֹ֥ות הָאֵֽלֶּה׃

דברים 31:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחרה אפי בו ביום־ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי־אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃

Links
Deuteronomy 31:17Deuteronomy 31:17 Text AnalysisDeuteronomy 31:17 InterlinearDeuteronomy 31:17 MultilingualDeuteronomy 31:17 TSKDeuteronomy 31:17 Cross ReferencesDeuteronomy 31:17 Bible HubDeuteronomy 31:17 Biblia ParalelaDeuteronomy 31:17 Chinese BibleDeuteronomy 31:17 French BibleDeuteronomy 31:17 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 31:16
Top of Page
Top of Page