Esther 8:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7121 [e]way-yiq-qā-rə-’ūוַיִּקָּרְא֣וּand calledVerb
5608 [e]sō-p̄ə-rê-סֹפְרֵֽי־scribesVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְof Then were the kingNoun
6256 [e]bā-‘êṯ-בָּֽעֵת־at that timeNoun
1931 [e]ha-hîהַ֠הִיאat thatPro
2320 [e]ba-ḥō-ḏešבַּחֹ֨דֶשׁin the monthNoun
7992 [e]haš-šə-lî-šîהַשְּׁלִישִׁ֜יthirdAdj
1931 [e]hū-הוּא־thatPro
2320 [e]ḥō-ḏešחֹ֣דֶשׁ[is] the monthNoun
5510 [e]sî-wān,סִיוָ֗ןSivanNoun
7969 [e]biš-lō-wō-šāhבִּשְׁלוֹשָׁ֣הon the threeNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִים֮and twentiethNoun
  bōwבּוֹ֒inPrep
3789 [e]way-yik-kā-ṯêḇוַיִּכָּתֵ֣בand it was writtenVerb
3605 [e]kə-ḵāl-כְּֽכָל־according to allNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
6680 [e]ṣiw-wāhצִוָּ֣הcommandedVerb
4782 [e]mā-rə-do-ḵayמָרְדֳּכַ֣יMordecaiNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3064 [e]hay-yə-hū-ḏîmהַיְּהוּדִ֡יםthe JewsNoun
413 [e]wə-’elוְאֶ֣לand untoPrep
323 [e]hā-’ă-ḥaš-dar-pə-nîm-הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִֽים־the lieutenantsNoun
6346 [e]wə-hap-pa-ḥō-wṯוְהַפַּחוֹת֩and the deputiesNoun
8269 [e]wə-śā-rêוְשָׂרֵ֨יand rulersNoun
4082 [e]ham-mə-ḏî-nō-wṯהַמְּדִינ֜וֹתof the provincesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר ׀thatPrt
1912 [e]mê-hōd-dūמֵהֹ֣דּוּ[are] from IndiaNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and toPrep
3568 [e]kūš,כּ֗וּשׁto EthiopiaNoun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֣בַעsevenNoun
6242 [e]wə-‘eś-rîmוְעֶשְׂרִ֤יםand twentyNoun
3967 [e]ū-mê-’āhוּמֵאָה֙and a hundredNoun
4082 [e]mə-ḏî-nāh,מְדִינָ֔הprovincesNoun
4082 [e]mə-ḏî-nāhמְדִינָ֤הto everyNoun
4082 [e]ū-mə-ḏî-nāhוּמְדִינָה֙and provinceNoun
3789 [e]kiḵ-ṯā-ḇāh,כִּכְתָבָ֔הּdescribeVerb
5971 [e]wə-‘amוְעַ֥םand to everyNoun
5971 [e]wā-‘āmוָעָ֖םand peopleNoun
3956 [e]kil-šō-nōw;כִּלְשֹׁנ֑וֹaccording to their languageNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶ֨ל־and untoPrep
3064 [e]hay-yə-hū-ḏîm,הַיְּהוּדִ֔יםthe JewsNoun
3789 [e]kiḵ-ṯā-ḇāmכִּכְתָבָ֖םdescribeVerb
3956 [e]wə-ḵil-šō-w-nām.וְכִלְשׁוֹנָֽם׃and according to their languageNoun
Hebrew Texts
אסתר 8:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּקָּרְא֣וּ סֹפְרֵֽי־הַמֶּ֣לֶךְ בָּֽעֵת־הַ֠הִיא בַּחֹ֨דֶשׁ הַשְּׁלִישִׁ֜י הוּא־חֹ֣דֶשׁ סִיוָ֗ן בִּשְׁלֹושָׁ֣ה וְעֶשְׂרִים֮ בֹּו֒ וַיִּכָּתֵ֣ב כְּֽכָל־אֲשֶׁר־צִוָּ֣ה מָרְדֳּכַ֣י אֶל־הַיְּהוּדִ֡ים וְאֶ֣ל הָאֲחַשְׁדַּרְפְּנִֽים־וְהַפַּחֹות֩ וְשָׂרֵ֨י הַמְּדִינֹ֜ות אֲשֶׁ֣ר ׀ מֵהֹ֣דּוּ וְעַד־כּ֗וּשׁ שֶׁ֣בַע וְעֶשְׂרִ֤ים וּמֵאָה֙ מְדִינָ֔ה מְדִינָ֤ה וּמְדִינָה֙ כִּכְתָבָ֔הּ וְעַ֥ם וָעָ֖ם כִּלְשֹׁנֹ֑ו וְאֶ֨ל־הַיְּהוּדִ֔ים כִּכְתָבָ֖ם וְכִלְשֹׁונָֽם׃

אסתר 8:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקראו ספרי־המלך בעת־ההיא בחדש השלישי הוא־חדש סיון בשלושה ועשרים בו ויכתב ככל־אשר־צוה מרדכי אל־היהודים ואל האחשדרפנים־והפחות ושרי המדינות אשר ׀ מהדו ועד־כוש שבע ועשרים ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשנו ואל־היהודים ככתבם וכלשונם׃

Links
Esther 8:9Esther 8:9 Text AnalysisEsther 8:9 InterlinearEsther 8:9 MultilingualEsther 8:9 TSKEsther 8:9 Cross ReferencesEsther 8:9 Bible HubEsther 8:9 Biblia ParalelaEsther 8:9 Chinese BibleEsther 8:9 French BibleEsther 8:9 German Bible

Bible Hub
Esther 8:8
Top of Page
Top of Page