Exodus 2:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֧אמֶרand saidVerb
  lāhלָ֣הּto herPrep
1323 [e]baṯ-בַּת־the daughterNoun
6547 [e]par-‘ōh,פַּרְעֹ֗הof PharaohNoun
1980 [e]hê-lî-ḵîהֵילִ֜יכִיTakeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3206 [e]hay-ye-leḏהַיֶּ֤לֶדthe childNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙thisPro
3243 [e]wə-hê-ni-qi-hūוְהֵינִקִ֣הוּand nurseVerb
  lî,לִ֔יfor mePrep
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֖יand IPro
5414 [e]’et-tênאֶתֵּ֣ןwill giveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7939 [e]śə-ḵā-rêḵ;שְׂכָרֵ֑ךְyour wagesNoun
3947 [e]wat-tiq-qaḥוַתִּקַּ֧חAnd tookVerb
802 [e]hā-’iš-šāhהָאִשָּׁ֛הthe womenNoun
3206 [e]hay-ye-leḏהַיֶּ֖לֶדthe childNoun
5134 [e]wat-tə-nî-qê-hū.וַתְּנִיקֵֽהוּ׃and nursedVerb
Hebrew Texts
שמות 2:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֧אמֶר לָ֣הּ בַּת־פַּרְעֹ֗ה הֵילִ֜יכִי אֶת־הַיֶּ֤לֶד הַזֶּה֙ וְהֵינִקִ֣הוּ לִ֔י וַאֲנִ֖י אֶתֵּ֣ן אֶת־שְׂכָרֵ֑ךְ וַתִּקַּ֧ח הָאִשָּׁ֛ה הַיֶּ֖לֶד וַתְּנִיקֵֽהוּ׃

שמות 2:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר לה בת־פרעה היליכי את־הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את־שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו׃

Links
Exodus 2:9Exodus 2:9 Text AnalysisExodus 2:9 InterlinearExodus 2:9 MultilingualExodus 2:9 TSKExodus 2:9 Cross ReferencesExodus 2:9 Bible HubExodus 2:9 Biblia ParalelaExodus 2:9 Chinese BibleExodus 2:9 French BibleExodus 2:9 German Bible

Bible Hub
Exodus 2:8
Top of Page
Top of Page