Exodus 6:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣יand the sonsNoun
6955 [e]qə-hāṯ,קְהָ֔תof KohathNoun
6019 [e]‘am-rāmעַמְרָ֣םAmramNoun
3324 [e]wə-yiṣ-hār,וְיִצְהָ֔רand IzharNoun
2275 [e]wə-ḥeḇ-rō-wnוְחֶבְר֖וֹןand HebronNoun
5816 [e]wə-‘uz-zî-’êl;וְעֻזִּיאֵ֑לand UzzielNoun
8141 [e]ū-šə-nêוּשְׁנֵי֙and the yearsNoun
2416 [e]ḥay-yêחַיֵּ֣יof the lifeAdj
6955 [e]qə-hāṯ,קְהָ֔תof Kohath [were]Noun
7969 [e]šā-lōšשָׁלֹ֧שׁthreeNoun
7970 [e]ū-šə-lō-šîmוּשְׁלֹשִׁ֛יםand thirtyNoun
3967 [e]ū-mə-’aṯוּמְאַ֖תand a hundredNoun
8141 [e]šā-nāh.שָׁנָֽה׃yearsNoun
Hebrew Texts
שמות 6:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י קְהָ֔ת עַמְרָ֣ם וְיִצְהָ֔ר וְחֶבְרֹ֖ון וְעֻזִּיאֵ֑ל וּשְׁנֵי֙ חַיֵּ֣י קְהָ֔ת שָׁלֹ֧שׁ וּשְׁלֹשִׁ֛ים וּמְאַ֖ת שָׁנָֽה׃

שמות 6:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה׃

Links
Exodus 6:18Exodus 6:18 Text AnalysisExodus 6:18 InterlinearExodus 6:18 MultilingualExodus 6:18 TSKExodus 6:18 Cross ReferencesExodus 6:18 Bible HubExodus 6:18 Biblia ParalelaExodus 6:18 Chinese BibleExodus 6:18 French BibleExodus 6:18 German Bible

Bible Hub
Exodus 6:17
Top of Page
Top of Page