Ezekiel 5:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְֽהָ֨יְתָ֜הso it shall beVerb
2781 [e]ḥer-pāhחֶרְפָּ֤הa reproachNoun
1422 [e]ū-ḡə-ḏū-p̄āhוּגְדוּפָה֙and a tauntNoun
4148 [e]mū-sārמוּסָ֣רan instructionNoun
4923 [e]ū-mə-šam-māh,וּמְשַׁמָּ֔הand an astonishmentNoun
1471 [e]lag-gō-w-yimלַגּוֹיִ֖םto the nationsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [are]Prt
5439 [e]sə-ḇî-ḇō-w-ṯā-yiḵ;סְבִיבוֹתָ֑יִךְaroundSubst
6213 [e]ba-‘ă-śō-w-ṯîבַּעֲשׂוֹתִי֩you when I shall executeVerb
  ḇāḵבָ֨ךְinPrep
8201 [e]šə-p̄ā-ṭîmשְׁפָטִ֜יםjudgmentsNoun
639 [e]bə-’ap̄בְּאַ֤ףagainst you in angerNoun
2534 [e]ū-ḇə-ḥê-māhוּבְחֵמָה֙and in furyNoun
8433 [e]ū-ḇə-ṯō-ḵə-ḥō-wṯוּבְתֹכְח֣וֹתand rebukesNoun
2534 [e]ḥê-māh,חֵמָ֔הin furiousNoun
589 [e]’ă-nîאֲנִ֥יI [am]Pro
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
1696 [e]dib-bar-tî.דִּבַּֽרְתִּי׃have spokenVerb
Hebrew Texts
יחזקאל 5:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְֽהָ֨יְתָ֜ה חֶרְפָּ֤ה וּגְדוּפָה֙ מוּסָ֣ר וּמְשַׁמָּ֔ה לַגֹּויִ֖ם אֲשֶׁ֣ר סְבִיבֹותָ֑יִךְ בַּעֲשֹׂותִי֩ בָ֨ךְ שְׁפָטִ֜ים בְּאַ֤ף וּבְחֵמָה֙ וּבְתֹכְחֹ֣ות חֵמָ֔ה אֲנִ֥י יְהוָ֖ה דִּבַּֽרְתִּי׃

יחזקאל 5:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיתה חרפה וגדופה מוסר ומשמה לגוים אשר סביבותיך בעשותי בך שפטים באף ובחמה ובתכחות חמה אני יהוה דברתי׃

Links
Ezekiel 5:15Ezekiel 5:15 Text AnalysisEzekiel 5:15 InterlinearEzekiel 5:15 MultilingualEzekiel 5:15 TSKEzekiel 5:15 Cross ReferencesEzekiel 5:15 Bible HubEzekiel 5:15 Biblia ParalelaEzekiel 5:15 Chinese BibleEzekiel 5:15 French BibleEzekiel 5:15 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 5:14
Top of Page
Top of Page