Ezra 4:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3046 [e]yə-ḏî-a‘יְדִ֙יעַ֙it knownVerb
1934 [e]le-hĕ-wêלֶהֱוֵ֣אBeVerb
4430 [e]lə-mal-kā,לְמַלְכָּ֔אto the kingNoun
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
3062 [e]yə-hū-ḏā-yê,יְהוּדָיֵ֗אthat the JewsNoun
1768 [e]דִּ֤יwhoPrt
5559 [e]sə-li-qūסְלִ֙קוּ֙came upVerb
4481 [e]min-מִן־fromPrep
3890 [e]lə-wā-ṯāḵ,לְוָתָ֔ךְyouPrep
5922 [e]‘ă-le-nāעֲלֶ֥ינָאto usPrep
858 [e]’ă-ṯōwאֲת֖וֹhave comeVerb
3390 [e]lî-rū-šə-lem;לִירוּשְׁלֶ֑םto us at JerusalemNoun
7149 [e]qir-yə-ṯāקִרְיְתָ֨אthe cityNoun
4779 [e]mā-rā-ḏə-tāמָֽרָדְתָּ֤אrebelliousAdj
873 [e]ū-ḇi-yō-šə-tāוּבִֽאישְׁתָּא֙and the badNoun
1124 [e]bā-na-yin,בָּנַ֔יִןbuildingVerb
  [wə-šū-ray-yā[וְשׁוּרַיָּ -  
  ḵ]כ] -  
7792 [e](wə-šū-ray-yā(וְשׁוּרַיָּ֣אthe wallsNoun
  q)ק) -  
  [’eš-ḵə-li-lū[אֶשְׁכְלִלוּ -  
  ḵ]כ] -  
3635 [e](šaḵ-li-lū,(שַׁכְלִ֔לוּhave set upVerb
  q)ק) -  
787 [e]wə-’uš-šay-yāוְאֻשַּׁיָּ֖אand the foundationsNoun
2338 [e]ya-ḥî-ṭū.יַחִֽיטוּ׃[thereof] and joinedVerb
Hebrew Texts
עזרא 4:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְדִ֙יעַ֙ לֶהֱוֵ֣א לְמַלְכָּ֔א דִּ֣י יְהוּדָיֵ֗א דִּ֤י סְלִ֙קוּ֙ מִן־לְוָתָ֔ךְ עֲלֶ֥ינָא אֲתֹ֖ו לִירוּשְׁלֶ֑ם קִרְיְתָ֨א מָֽרָדְתָּ֤א וּבִֽאישְׁתָּא֙ בָּנַ֔יִן [וְשׁוּרַיָּ כ] (וְשׁוּרַיָּ֣א ק) [אֶשְׁכְלִלוּ כ] (שַׁכְלִ֔לוּ ק) וְאֻשַּׁיָּ֖א יַחִֽיטוּ׃

עזרא 4:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן־לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובאישתא בנין [ושורי כ] (ושוריא ק) [אשכללו כ] (שכללו ק) ואשיא יחיטו׃

Links
Ezra 4:12Ezra 4:12 Text AnalysisEzra 4:12 InterlinearEzra 4:12 MultilingualEzra 4:12 TSKEzra 4:12 Cross ReferencesEzra 4:12 Bible HubEzra 4:12 Biblia ParalelaEzra 4:12 Chinese BibleEzra 4:12 French BibleEzra 4:12 German Bible

Bible Hub
Ezra 4:11
Top of Page
Top of Page