Ezra 5:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3705 [e]ū-ḵə-‘anוּכְעַ֞ןNowAdv
2006 [e]hênהֵ֧ןifInj
5922 [e]‘al-עַל־toPrep
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֣אthe kingNoun
2869 [e]ṭāḇ,טָ֗ב[it seem] goodNoun
1240 [e]yiṯ-baq-qarיִ֠תְבַּקַּרlet there be search madeVerb
1005 [e]bə-ḇêṯבְּבֵ֨יתhouseNoun
1596 [e]gin-zay-yāגִּנְזַיָּ֜אtreasureNoun
1768 [e]dî-דִּי־thatPrt
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֣אof the kingNoun
8536 [e]ṯam-māhתַמָּה֮[is] thereAdv
1768 [e]דִּ֣יthatPrt
895 [e]bə-ḇā-ḇelבְּבָבֶל֒in BabylonNoun
2006 [e]hênהֵ֣ןwhetherInj
383 [e]’î-ṯay,אִיתַ֗יit bePrt
1768 [e]dî-דִּֽי־whichPrt
4481 [e]min-מִן־ofPrep
3567 [e]kō-w-rešכּ֤וֹרֶשׁCyrusNoun
4430 [e]mal-kāמַלְכָּא֙by KingNoun
7761 [e]śîmשִׂ֣יםwas madeVerb
2942 [e]ṭə-‘êm,טְעֵ֔ם[so] a decreeNoun
1124 [e]lə-miḇ-nêלְמִבְנֵ֛אto rebuildVerb
1005 [e]bêṯ-בֵּית־houseNoun
426 [e]’ĕ-lā-hāאֱלָהָ֥אof GodNoun
1791 [e]ḏêḵדֵ֖ךְthisPro
3390 [e]bî-rū-šə-lem;בִּירוּשְׁלֶ֑םat JerusalemNoun
7470 [e]ū-rə-‘ūṯוּרְע֥וּתand his pleasureNoun
4430 [e]mal-kāמַלְכָּ֛אlet the kingNoun
5922 [e]‘al-עַל־toPrep
1836 [e]də-nāhדְּנָ֖הthis matterPro
7972 [e]yiš-laḥיִשְׁלַ֥חsend usVerb
5922 [e]‘ă-le-nā.עֲלֶֽינָא׃concerningPrep
  sס -  
Hebrew Texts
עזרא 5:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְעַ֞ן הֵ֧ן עַל־מַלְכָּ֣א טָ֗ב יִ֠תְבַּקַּר בְּבֵ֨ית גִּנְזַיָּ֜א דִּי־מַלְכָּ֣א תַמָּה֮ דִּ֣י בְּבָבֶל֒ הֵ֣ן אִיתַ֗י דִּֽי־מִן־כֹּ֤ורֶשׁ מַלְכָּא֙ שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְמִבְנֵ֛א בֵּית־אֱלָהָ֥א דֵ֖ךְ בִּירוּשְׁלֶ֑ם וּרְע֥וּת מַלְכָּ֛א עַל־דְּנָ֖ה יִשְׁלַ֥ח עֲלֶֽינָא׃ ס

עזרא 5:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכען הן על־מלכא טב יתבקר בבית גנזיא די־מלכא תמה די בבבל הן איתי די־מן־כורש מלכא שים טעם למבנא בית־אלהא דך בירושלם ורעות מלכא על־דנה ישלח עלינא׃ ס

Links
Ezra 5:17Ezra 5:17 Text AnalysisEzra 5:17 InterlinearEzra 5:17 MultilingualEzra 5:17 TSKEzra 5:17 Cross ReferencesEzra 5:17 Bible HubEzra 5:17 Biblia ParalelaEzra 5:17 Chinese BibleEzra 5:17 French BibleEzra 5:17 German Bible

Bible Hub
Ezra 5:16
Top of Page
Top of Page