Ezra 9:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֡הnowAdv
4592 [e]kim-‘aṭ-כִּמְעַט־for a briefSubst
7281 [e]re-ḡa‘רֶגַע֩spaceNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֨הhas beenVerb
8467 [e]ṯə-ḥin-nāhתְחִנָּ֜הfavorNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת ׀ - Acc
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֗ינוּour GodNoun
7604 [e]lə-haš-’îrלְהַשְׁאִ֥ירto leaveVerb
  lā-nūלָ֙נוּ֙to usPrep
6413 [e]pə-lê-ṭāh,פְּלֵיטָ֔הa remnant to escapeNoun
5414 [e]wə-lā-ṯeṯ-וְלָתֶת־and to giveVerb
  lā-nūלָ֥נוּto usPrep
3489 [e]yā-ṯêḏיָתֵ֖דa nailNoun
4725 [e]bim-qō-wmבִּמְק֣וֹםplaceNoun
6944 [e]qā-ḏə-šōw;קָדְשׁ֑וֹin his holyNoun
215 [e]lə-hā-’îrלְהָאִ֤ירmay lightenVerb
5869 [e]‘ê-nê-nūעֵינֵ֙ינוּ֙our eyesNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּthat our GodNoun
5414 [e]ū-lə-ṯit-tê-nūוּלְתִתֵּ֛נוּand giveVerb
4241 [e]miḥ-yāhמִֽחְיָ֥הreviving usNoun
4592 [e]mə-‘aṭמְעַ֖טa littleSubst
5659 [e]bə-‘aḇ-ḏu-ṯê-nū.בְּעַבְדֻתֵֽנוּ׃in our slaveryNoun
Hebrew Texts
עזרא 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֡ה כִּמְעַט־רֶגַע֩ הָיְתָ֨ה תְחִנָּ֜ה מֵאֵ֣ת ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֗ינוּ לְהַשְׁאִ֥יר לָ֙נוּ֙ פְּלֵיטָ֔ה וְלָתֶת־לָ֥נוּ יָתֵ֖ד בִּמְקֹ֣ום קָדְשֹׁ֑ו לְהָאִ֤יר עֵינֵ֙ינוּ֙ אֱלֹהֵ֔ינוּ וּלְתִתֵּ֛נוּ מִֽחְיָ֥ה מְעַ֖ט בְּעַבְדֻתֵֽנוּ׃

עזרא 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה כמעט־רגע היתה תחנה מאת ׀ יהוה אלהינו להשאיר לנו פליטה ולתת־לנו יתד במקום קדשו להאיר עינינו אלהינו ולתתנו מחיה מעט בעבדתנו׃

Links
Ezra 9:8Ezra 9:8 Text AnalysisEzra 9:8 InterlinearEzra 9:8 MultilingualEzra 9:8 TSKEzra 9:8 Cross ReferencesEzra 9:8 Bible HubEzra 9:8 Biblia ParalelaEzra 9:8 Chinese BibleEzra 9:8 French BibleEzra 9:8 German Bible

Bible Hub
Ezra 9:7
Top of Page
Top of Page