Genesis 23:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6085 [e]wə-‘ep̄-rō-wnוְעֶפְר֥וֹןAnd EphronNoun
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֖בdwelledVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְamongNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the childrenNoun
2845 [e]ḥêṯ;חֵ֑תof HethNoun
6030 [e]way-ya-‘anוַיַּעַן֩and answeredVerb
6085 [e]‘ep̄-rō-wnעֶפְר֨וֹןEphronNoun
2850 [e]ha-ḥit-tîהַחִתִּ֤יthe HittiteNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
85 [e]’aḇ-rā-hāmאַבְרָהָם֙AbrahamNoun
241 [e]bə-’ā-zə-nêבְּאָזְנֵ֣יin the hearingNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־of the sonsNoun
2845 [e]ḥêṯ,חֵ֔תof HethNoun
3605 [e]lə-ḵōlלְכֹ֛לof allNoun
935 [e]bā-’êבָּאֵ֥י[even] that went inVerb
8179 [e]ša-‘ar-שַֽׁעַר־at the gateNoun
5892 [e]‘î-rōwעִיר֖וֹof his cityNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃sayingVerb
Hebrew Texts
בראשית 23:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעֶפְרֹ֥ון יֹשֵׁ֖ב בְּתֹ֣וךְ בְּנֵי־חֵ֑ת וַיַּעַן֩ עֶפְרֹ֨ון הַחִתִּ֤י אֶת־אַבְרָהָם֙ בְּאָזְנֵ֣י בְנֵי־חֵ֔ת לְכֹ֛ל בָּאֵ֥י שַֽׁעַר־עִירֹ֖ו לֵאמֹֽר׃

בראשית 23:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועפרון ישב בתוך בני־חת ויען עפרון החתי את־אברהם באזני בני־חת לכל באי שער־עירו לאמר׃

Links
Genesis 23:10Genesis 23:10 Text AnalysisGenesis 23:10 InterlinearGenesis 23:10 MultilingualGenesis 23:10 TSKGenesis 23:10 Cross ReferencesGenesis 23:10 Bible HubGenesis 23:10 Biblia ParalelaGenesis 23:10 Chinese BibleGenesis 23:10 French BibleGenesis 23:10 German Bible

Bible Hub
Genesis 23:9
Top of Page
Top of Page