Genesis 29:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2029 [e]wat-ta-harוַתַּ֤הַרAnd conceivedVerb
3812 [e]lê-’āhלֵאָה֙LeahNoun
3205 [e]wat-tê-leḏוַתֵּ֣לֶדand boreVerb
1121 [e]bên,בֵּ֔ןa sonNoun
7121 [e]wat-tiq-rāוַתִּקְרָ֥אand she calledVerb
8034 [e]šə-mōwשְׁמ֖וֹhis nameNoun
7205 [e]rə-’ū-ḇên;רְאוּבֵ֑ןReubenNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
559 [e]’ā-mə-rāh,אָֽמְרָ֗הshe saidVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־SurelyConj
7200 [e]rā-’āhרָאָ֤הhas lookedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
6040 [e]bə-‘ān-yîבְּעָנְיִ֔יon my afflictionNoun
3588 [e]כִּ֥יthereforeConj
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֖הnowAdv
157 [e]ye-’ĕ-hā-ḇa-nîיֶאֱהָבַ֥נִיwill love meVerb
376 [e]’î-šî.אִישִֽׁי׃my husbandNoun
Hebrew Texts
בראשית 29:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתַּ֤הַר לֵאָה֙ וַתֵּ֣לֶד בֵּ֔ן וַתִּקְרָ֥א שְׁמֹ֖ו רְאוּבֵ֑ן כִּ֣י אָֽמְרָ֗ה כִּֽי־רָאָ֤ה יְהוָה֙ בְּעָנְיִ֔י כִּ֥י עַתָּ֖ה יֶאֱהָבַ֥נִי אִישִֽׁי׃

בראשית 29:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי־ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃

Links
Genesis 29:32Genesis 29:32 Text AnalysisGenesis 29:32 InterlinearGenesis 29:32 MultilingualGenesis 29:32 TSKGenesis 29:32 Cross ReferencesGenesis 29:32 Bible HubGenesis 29:32 Biblia ParalelaGenesis 29:32 Chinese BibleGenesis 29:32 French BibleGenesis 29:32 German Bible

Bible Hub
Genesis 29:31
Top of Page
Top of Page