Genesis 30:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]wə-‘ā-nə-ṯāh-וְעָֽנְתָה־and shall answerVerb
  בִּ֤יin honestyPrep
6666 [e]ṣiḏ-qā-ṯîצִדְקָתִי֙my righteousnessNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםin timeNoun
4279 [e]mā-ḥār,מָחָ֔רlaterNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
935 [e]ṯā-ḇō-wתָב֥וֹאit shall comeVerb
5921 [e]‘al-עַל־forPrep
7939 [e]śə-ḵā-rîשְׂכָרִ֖יmy wagesNoun
6440 [e]lə-p̄ā-ne-ḵā;לְפָנֶ֑יךָbefore your faceNoun
3605 [e]kōlכֹּ֣לAllNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
369 [e]’ê-nen-nūאֵינֶנּוּ֩notPrt
5348 [e]nā-qōḏנָקֹ֨ד[are] speckledAdj
2921 [e]wə-ṭā-lūוְטָל֜וּאand spottedVerb
5795 [e]bā-‘iz-zîm,בָּֽעִזִּ֗יםamong the goatsNoun
2345 [e]wə-ḥūmוְחוּם֙and blackAdj
3775 [e]bak-kə-śā-ḇîm,בַּכְּשָׂבִ֔יםamong the lambsNoun
1589 [e]gā-nūḇגָּנ֥וּבshall be counted stolenVerb
1931 [e]ה֖וּאthatPro
854 [e]’it-tî.אִתִּֽי׃withPrep
Hebrew Texts
בראשית 30:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָֽנְתָה־בִּ֤י צִדְקָתִי֙ בְּיֹ֣ום מָחָ֔ר כִּֽי־תָבֹ֥וא עַל־שְׂכָרִ֖י לְפָנֶ֑יךָ כֹּ֣ל אֲשֶׁר־אֵינֶנּוּ֩ נָקֹ֨ד וְטָל֜וּא בָּֽעִזִּ֗ים וְחוּם֙ בַּכְּשָׂבִ֔ים גָּנ֥וּב ה֖וּא אִתִּֽי׃

בראשית 30:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וענתה־בי צדקתי ביום מחר כי־תבוא על־שכרי לפניך כל אשר־איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי׃

Links
Genesis 30:33Genesis 30:33 Text AnalysisGenesis 30:33 InterlinearGenesis 30:33 MultilingualGenesis 30:33 TSKGenesis 30:33 Cross ReferencesGenesis 30:33 Bible HubGenesis 30:33 Biblia ParalelaGenesis 30:33 Chinese BibleGenesis 30:33 French BibleGenesis 30:33 German Bible

Bible Hub
Genesis 30:32
Top of Page
Top of Page