Genesis 30:41
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הAnd it came to passVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־wheneverNoun
3179 [e]ya-ḥêmיַחֵם֮did conceiveVerb
6629 [e]haṣ-ṣōnהַצֹּ֣אןlivestockNoun
7194 [e]ham-quš-šā-rō-wṯהַמְקֻשָּׁרוֹת֒the strongerVerb
7760 [e]wə-śāmוְשָׂ֨םand putVerb
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַעֲקֹ֧בthat JacobNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4731 [e]ham-maq-lō-wṯהַמַּקְל֛וֹתthe staffsNoun
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֥יin the sightNoun
6629 [e]haṣ-ṣōnהַצֹּ֖אןof the livestockNoun
7298 [e]bā-ro-hā-ṭîm;בָּרֳהָטִ֑יםin the guttersNoun
3179 [e]lə-yaḥ-mên-nāhלְיַחְמֵ֖נָּהthat they might conceiveVerb
4731 [e]bam-maq-lō-wṯ.בַּמַּקְלֽוֹת׃by the staffsNoun
Hebrew Texts
בראשית 30:41 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה בְּכָל־יַחֵם֮ הַצֹּ֣אן הַמְקֻשָּׁרֹות֒ וְשָׂ֨ם יַעֲקֹ֧ב אֶת־הַמַּקְלֹ֛ות לְעֵינֵ֥י הַצֹּ֖אן בָּרֳהָטִ֑ים לְיַחְמֵ֖נָּה בַּמַּקְלֹֽות׃

בראשית 30:41 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה בכל־יחם הצאן המקשרות ושם יעקב את־המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות׃

Links
Genesis 30:41Genesis 30:41 Text AnalysisGenesis 30:41 InterlinearGenesis 30:41 MultilingualGenesis 30:41 TSKGenesis 30:41 Cross ReferencesGenesis 30:41 Bible HubGenesis 30:41 Biblia ParalelaGenesis 30:41 Chinese BibleGenesis 30:41 French BibleGenesis 30:41 German Bible

Bible Hub
Genesis 30:40
Top of Page
Top of Page