Genesis 33:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd he saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֤יMy lordNoun
3045 [e]yō-ḏê-a‘יֹדֵ֙עַ֙knowsVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
3206 [e]hay-lā-ḏîmהַיְלָדִ֣יםthe childrenNoun
7390 [e]rak-kîm,רַכִּ֔ים[are] tenderAdj
6629 [e]wə-haṣ-ṣōnוְהַצֹּ֥אןand the flocksNoun
1241 [e]wə-hab-bā-qārוְהַבָּקָ֖רand herdsNoun
5763 [e]‘ā-lō-wṯעָל֣וֹתwith youngVerb
5921 [e]‘ā-lāy;עָלָ֑יuponPrep
1849 [e]ū-ḏə-p̄ā-qūmוּדְפָקוּם֙and if men should overdrive themVerb
3117 [e]yō-wmי֣וֹםdayNoun
259 [e]’e-ḥāḏ,אֶחָ֔דoneAdj
4191 [e]wā-mê-ṯūוָמֵ֖תוּthen will dieVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6629 [e]haṣ-ṣōn.הַצֹּֽאן׃the flockNoun
Hebrew Texts
בראשית 33:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו אֲדֹנִ֤י יֹדֵ֙עַ֙ כִּֽי־הַיְלָדִ֣ים רַכִּ֔ים וְהַצֹּ֥אן וְהַבָּקָ֖ר עָלֹ֣ות עָלָ֑י וּדְפָקוּם֙ יֹ֣ום אֶחָ֔ד וָמֵ֖תוּ כָּל־הַצֹּֽאן׃

בראשית 33:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו אדני ידע כי־הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל־הצאן׃

Links
Genesis 33:13Genesis 33:13 Text AnalysisGenesis 33:13 InterlinearGenesis 33:13 MultilingualGenesis 33:13 TSKGenesis 33:13 Cross ReferencesGenesis 33:13 Bible HubGenesis 33:13 Biblia ParalelaGenesis 33:13 Chinese BibleGenesis 33:13 French BibleGenesis 33:13 German Bible

Bible Hub
Genesis 33:12
Top of Page
Top of Page