Haggai 1:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2232 [e]zə-ra‘-temזְרַעְתֶּ֨םhave sownVerb
7235 [e]har-bêhהַרְבֵּ֜הmuchVerb
935 [e]wə-hā-ḇêוְהָבֵ֣אand bring inVerb
4592 [e]mə-‘āṭ,מְעָ֗טlittleSubst
398 [e]’ā-ḵō-wlאָכ֤וֹלyou eatVerb
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־but you have not enoughPrt
7654 [e]lə-śā-ḇə-‘āhלְשָׂבְעָה֙but you have not enoughNoun
8354 [e]šā-ṯōwשָׁת֣וֹyou drinkVerb
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־but onePrt
7937 [e]lə-šā-ḵə-rāh,לְשָׁכְרָ֔ה[there is] not [enough] to becomeVerb
3847 [e]lā-ḇō-wōšלָב֖וֹשׁyou clothe youVerb
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־but there is none warm youPrt
2527 [e]lə-ḥōmלְחֹ֣םbut there is none warmNoun
  lōw;ל֑וֹtoPrep
7936 [e]wə-ham-miś-tak-kêr,וְהַ֨מִּשְׂתַּכֵּ֔רand he who earns wagesVerb
7936 [e]miś-tak-kêrמִשְׂתַּכֵּ֖רearns wagesVerb
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
6872 [e]ṣə-rō-wrצְר֥וֹר[to put it] a bagNoun
5344 [e]nā-qūḇ.נָקֽוּב׃with holesVerb
  פ -  
Hebrew Texts
חגי 1:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
זְרַעְתֶּ֨ם הַרְבֵּ֜ה וְהָבֵ֣א מְעָ֗ט אָכֹ֤ול וְאֵין־לְשָׂבְעָה֙ שָׁתֹ֣ו וְאֵין־לְשָׁכְרָ֔ה לָבֹ֖ושׁ וְאֵין־לְחֹ֣ם לֹ֑ו וְהַ֨מִּשְׂתַּכֵּ֔ר מִשְׂתַּכֵּ֖ר אֶל־צְרֹ֥ור נָקֽוּב׃ פ

חגי 1:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין־לשבעה שתו ואין־לשכרה לבוש ואין־לחם לו והמשתכר משתכר אל־צרור נקוב׃ פ

Links
Haggai 1:6Haggai 1:6 Text AnalysisHaggai 1:6 InterlinearHaggai 1:6 MultilingualHaggai 1:6 TSKHaggai 1:6 Cross ReferencesHaggai 1:6 Bible HubHaggai 1:6 Biblia ParalelaHaggai 1:6 Chinese BibleHaggai 1:6 French BibleHaggai 1:6 German Bible

Bible Hub
Haggai 1:5
Top of Page
Top of Page