Hosea 1:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1004 [e]bêṯבֵּ֤יתon the houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָה֙of JudahNoun
7355 [e]’ă-ra-ḥêm,אֲרַחֵ֔םBut I will have mercy onVerb
3467 [e]wə-hō-wō-ša‘-tîmוְהֽוֹשַׁעְתִּ֖יםand will save themVerb
3068 [e]Yah-wehבַּיהוָ֣הby the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-hem;אֱלֹֽהֵיהֶ֑םtheir GodNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
3467 [e]’ō-wō-šî-‘êm,אֽוֹשִׁיעֵ֗םdo save themVerb
7198 [e]bə-qe-šeṯבְּקֶ֤שֶׁתby bowNoun
2719 [e]ū-ḇə-ḥe-reḇוּבְחֶ֙רֶב֙nor by swordNoun
4421 [e]ū-ḇə-mil-ḥā-māh,וּבְמִלְחָמָ֔הnor by battleNoun
5483 [e]bə-sū-sîmבְּסוּסִ֖יםby horsesNoun
6571 [e]ū-ḇə-p̄ā-rā-šîm.וּבְפָרָשִֽׁים׃nor by horsemenNoun
Hebrew Texts
הושע 1:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֶת־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֲרַחֵ֔ם וְהֹֽושַׁעְתִּ֖ים בַּיהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וְלֹ֣א אֹֽושִׁיעֵ֗ם בְּקֶ֤שֶׁת וּבְחֶ֙רֶב֙ וּבְמִלְחָמָ֔ה בְּסוּסִ֖ים וּבְפָרָשִֽׁים׃

הושע 1:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת־בית יהודה ארחם והושעתים ביהוה אלהיהם ולא אושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסוסים ובפרשים׃

Links
Hosea 1:7Hosea 1:7 Text AnalysisHosea 1:7 InterlinearHosea 1:7 MultilingualHosea 1:7 TSKHosea 1:7 Cross ReferencesHosea 1:7 Bible HubHosea 1:7 Biblia ParalelaHosea 1:7 Chinese BibleHosea 1:7 French BibleHosea 1:7 German Bible

Bible Hub
Hosea 1:6
Top of Page
Top of Page