Isaiah 10:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3519 [e]ū-ḵə-ḇō-wḏוּכְב֤וֹדand the gloryNoun
3293 [e]ya‘-rōwיַעְרוֹ֙of his forestNoun
3759 [e]wə-ḵar-mil-lōw,וְכַרְמִלּ֔וֹand of his fruitful fieldNoun
5315 [e]min-ne-p̄ešמִנֶּ֥פֶשׁboth soulNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־andPrep
1320 [e]bā-śārבָּשָׂ֖רbodyNoun
3615 [e]yə-ḵal-leh;יְכַלֶּ֑הshall consumeVerb
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֖הand they shall beVerb
4549 [e]kim-sōsכִּמְסֹ֥סfaintsVerb
5264 [e]nō-sês.נֹסֵֽס׃lift up as an ensignVerb
Hebrew Texts
ישעה 10:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּכְבֹ֤וד יַעְרֹו֙ וְכַרְמִלֹּ֔ו מִנֶּ֥פֶשׁ וְעַד־בָּשָׂ֖ר יְכַלֶּ֑ה וְהָיָ֖ה כִּמְסֹ֥ס נֹסֵֽס׃

ישעה 10:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכבוד יערו וכרמלו מנפש ועד־בשר יכלה והיה כמסס נסס׃

Links
Isaiah 10:18Isaiah 10:18 Text AnalysisIsaiah 10:18 InterlinearIsaiah 10:18 MultilingualIsaiah 10:18 TSKIsaiah 10:18 Cross ReferencesIsaiah 10:18 Bible HubIsaiah 10:18 Biblia ParalelaIsaiah 10:18 Chinese BibleIsaiah 10:18 French BibleIsaiah 10:18 German Bible

Bible Hub
Isaiah 10:17
Top of Page
Top of Page