Isaiah 13:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6030 [e]wə-‘ā-nāhוְעָנָ֤הAnd shall cryVerb
338 [e]’î-yîmאִיִּים֙the wild beasts of the islandsNoun
490 [e]bə-’al-m-nō-w-ṯāw,בְּאַלְמנוֹתָ֔יוin their fortifiedNoun
8577 [e]wə-ṯan-nîmוְתַנִּ֖יםand dragonsNoun
1964 [e]bə-hê-ḵə-lêבְּהֵ֣יכְלֵיpalacesNoun
6027 [e]‘ō-neḡ;עֹ֑נֶג[their] in pleasantNoun
7138 [e]wə-qā-rō-wḇוְקָר֤וֹב[is] nearAdj
935 [e]lā-ḇō-wלָבוֹא֙to come herVerb
6256 [e]‘it-tāh,עִתָּ֔הּtimeNoun
3117 [e]wə-yā-me-hāוְיָמֶ֖יהָand her daysNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
4900 [e]yim-mā-šê-ḵū.יִמָּשֵֽׁכוּ׃do be prolongedVerb
Hebrew Texts
ישעה 13:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָנָ֤ה אִיִּים֙ בְּאַלְמנֹותָ֔יו וְתַנִּ֖ים בְּהֵ֣יכְלֵי עֹ֑נֶג וְקָרֹ֤וב לָבֹוא֙ עִתָּ֔הּ וְיָמֶ֖יהָ לֹ֥א יִמָּשֵֽׁכוּ׃

ישעה 13:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וענה איים באלמנותיו ותנים בהיכלי ענג וקרוב לבוא עתה וימיה לא ימשכו׃

Links
Isaiah 13:22Isaiah 13:22 Text AnalysisIsaiah 13:22 InterlinearIsaiah 13:22 MultilingualIsaiah 13:22 TSKIsaiah 13:22 Cross ReferencesIsaiah 13:22 Bible HubIsaiah 13:22 Biblia ParalelaIsaiah 13:22 Chinese BibleIsaiah 13:22 French BibleIsaiah 13:22 German Bible

Bible Hub
Isaiah 13:21
Top of Page
Top of Page