Isaiah 22:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8518 [e]wə-ṯā-lūוְתָל֨וּAnd they shall hangVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָ֜יוonPrep
3605 [e]kōlכֹּ֣ל ׀allNoun
3519 [e]kə-ḇō-wḏכְּב֣וֹדthe gloryNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־houseNoun
1 [e]’ā-ḇîw,אָבִ֗יוof his fatherNoun
6631 [e]haṣ-ṣe-’ĕ-ṣā-’îmהַצֶּֽאֱצָאִים֙the offspringNoun
6849 [e]wə-haṣ-ṣə-p̄i-‘ō-wṯ,וְהַצְּפִע֔וֹתand the dischargeNoun
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֣יof vesselsNoun
6996 [e]haq-qā-ṭān;הַקָּטָ֑ןof small quantityAdj
3627 [e]mik-kə-lêמִכְּלֵי֙from bowlsNoun
101 [e]hā-’ag-gā-nō-wṯ,הָֽאַגָּנ֔וֹתof cupsNoun
5704 [e]wə-‘aḏוְעַ֖דand even toPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3627 [e]kə-lêכְּלֵ֥יthe vesselsNoun
5035 [e]han-nə-ḇā-lîm.הַנְּבָלִֽים׃of flagonsNoun
Hebrew Texts
ישעה 22:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְתָל֨וּ עָלָ֜יו כֹּ֣ל ׀ כְּבֹ֣וד בֵּית־אָבִ֗יו הַצֶּֽאֱצָאִים֙ וְהַצְּפִעֹ֔ות כֹּ֖ל כְּלֵ֣י הַקָּטָ֑ן מִכְּלֵי֙ הָֽאַגָּנֹ֔ות וְעַ֖ד כָּל־כְּלֵ֥י הַנְּבָלִֽים׃

ישעה 22:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותלו עליו כל ׀ כבוד בית־אביו הצאצאים והצפעות כל כלי הקטן מכלי האגנות ועד כל־כלי הנבלים׃

Links
Isaiah 22:24Isaiah 22:24 Text AnalysisIsaiah 22:24 InterlinearIsaiah 22:24 MultilingualIsaiah 22:24 TSKIsaiah 22:24 Cross ReferencesIsaiah 22:24 Bible HubIsaiah 22:24 Biblia ParalelaIsaiah 22:24 Chinese BibleIsaiah 22:24 French BibleIsaiah 22:24 German Bible

Bible Hub
Isaiah 22:23
Top of Page
Top of Page