Isaiah 28:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֣יBecauseConj
559 [e]’ă-mar-tem,אֲמַרְתֶּ֗םyou have saidVerb
3772 [e]kā-raṯ-nūכָּרַ֤תְנֽוּWe have madeVerb
1285 [e]ḇə-rîṯבְרִית֙a covenantNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
4194 [e]mā-weṯ,מָ֔וֶתdeathNoun
5973 [e]wə-‘im-וְעִם־and withPrep
7585 [e]šə-’ō-wlשְׁא֖וֹלhellNoun
6213 [e]‘ā-śî-nūעָשִׂ֣ינוּare we atVerb
2374 [e]ḥō-zeh;חֹזֶ֑הagreementNoun
  [šîṭ[שִׁיט -  
  ḵ]כ] -  
7885 [e](šō-wṭ(שֹׁ֣וטoarNoun
  q)ק) -  
7752 [e]šō-w-ṭêp̄שׁוֹטֵ֤ףwhipNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־whenConj
  [‘ā-ḇar[עָבַר -  
  ḵ]כ] -  
5674 [e](ya-‘ă-ḇōr(יַֽעֲבֹר֙shall pass throughVerb
  q)ק) -  
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
935 [e]yə-ḇō-w-’ê-nū,יְבוֹאֵ֔נוּdo comeVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
7760 [e]śam-nūשַׂ֧מְנוּwe have madeVerb
3577 [e]ḵā-zāḇכָזָ֛בliesNoun
4268 [e]maḥ-sê-nūמַחְסֵ֖נוּour refugeNoun
8267 [e]ū-ḇaš-še-qerוּבַשֶּׁ֥קֶרand under falsehoodNoun
5641 [e]nis-tā-rə-nū.נִסְתָּֽרְנוּ׃have we hid ourselvesVerb
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 28:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֣י אֲמַרְתֶּ֗ם כָּרַ֤תְנֽוּ בְרִית֙ אֶת־מָ֔וֶת וְעִם־שְׁאֹ֖ול עָשִׂ֣ינוּ חֹזֶ֑ה [שִׁיט כ] (שֹׁ֣וט ק) שֹׁוטֵ֤ף כִּֽי־ [עָבַר כ] (יַֽעֲבֹר֙ ק) לֹ֣א יְבֹואֵ֔נוּ כִּ֣י שַׂ֧מְנוּ כָזָ֛ב מַחְסֵ֖נוּ וּבַשֶּׁ֥קֶר נִסְתָּֽרְנוּ׃ ס

ישעה 28:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי אמרתם כרתנו ברית את־מות ועם־שאול עשינו חזה [שיט כ] (שוט ק) שוטף כי־ [עבר כ] (יעבר ק) לא יבואנו כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו׃ ס

Links
Isaiah 28:15Isaiah 28:15 Text AnalysisIsaiah 28:15 InterlinearIsaiah 28:15 MultilingualIsaiah 28:15 TSKIsaiah 28:15 Cross ReferencesIsaiah 28:15 Bible HubIsaiah 28:15 Biblia ParalelaIsaiah 28:15 Chinese BibleIsaiah 28:15 French BibleIsaiah 28:15 German Bible

Bible Hub
Isaiah 28:14
Top of Page
Top of Page