Isaiah 3:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֗הThe LORDNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֚עַןBecausePrep
3588 [e]כִּ֤יforConj
1361 [e]ḡā-ḇə-hūגָֽבְהוּ֙are haughtyVerb
1323 [e]bə-nō-wṯבְּנ֣וֹתthe daughersNoun
6726 [e]ṣî-yō-wn,צִיּ֔וֹןof ZionNoun
1980 [e]wat-tê-laḵ-nāhוַתֵּלַ֙כְנָה֙And walkVerb
  [nə-ṭw-wō-wṯ[נְטוֹּות -  
  ḵ]כ] -  
5186 [e](nə-ṭū-yō-wṯ(נְטוּיֹ֣ותwith stretched forthVerb
  q)ק) -  
1627 [e]gā-rō-wn,גָּר֔וֹןnecksNoun
8265 [e]ū-mə-śaq-qə-rō-wṯוּֽמְשַׂקְּר֖וֹתand wantonVerb
5869 [e]‘ê-nā-yim;עֵינָ֑יִםeyesNoun
1980 [e]hā-lō-wḵהָל֤וֹךְwalkingVerb
2952 [e]wə-ṭā-p̄ōp̄וְטָפֹף֙and mincingVerb
1980 [e]tê-laḵ-nāh,תֵּלַ֔כְנָהthey goVerb
7272 [e]ū-ḇə-raḡ-lê-hemוּבְרַגְלֵיהֶ֖םand with their feetNoun
5913 [e]tə-‘ak-kas-nāh.תְּעַכַּֽסְנָה׃making a tinklingVerb
Hebrew Texts
ישעה 3:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה יַ֚עַן כִּ֤י גָֽבְהוּ֙ בְּנֹ֣ות צִיֹּ֔ון וַתֵּלַ֙כְנָה֙ [נְטוֹּות כ] (נְטוּיֹ֣ות ק) גָּרֹ֔ון וּֽמְשַׂקְּרֹ֖ות עֵינָ֑יִם הָלֹ֤וךְ וְטָפֹף֙ תֵּלַ֔כְנָה וּבְרַגְלֵיהֶ֖ם תְּעַכַּֽסְנָה׃

ישעה 3:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה [נטוות כ] (נטויות ק) גרון ומשקרות עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם תעכסנה׃

Links
Isaiah 3:16Isaiah 3:16 Text AnalysisIsaiah 3:16 InterlinearIsaiah 3:16 MultilingualIsaiah 3:16 TSKIsaiah 3:16 Cross ReferencesIsaiah 3:16 Bible HubIsaiah 3:16 Biblia ParalelaIsaiah 3:16 Chinese BibleIsaiah 3:16 French BibleIsaiah 3:16 German Bible

Bible Hub
Isaiah 3:15
Top of Page
Top of Page