Isaiah 30:33
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]kî-כִּֽי־ForConj
6186 [e]‘ā-rūḵעָר֤וּךְ[is] ordainedVerb
865 [e]mê-’eṯ-mūlמֵֽאֶתְמוּל֙of oldAdv
8613 [e]tā-p̄ə-teh,תָּפְתֶּ֔הTophetNoun
1571 [e]gam-גַּם־YesAdv
  [hū[הוּא -  
  ḵ]כ] -  
1931 [e](hî(הִ֛יאitPro
  q)ק)[is] 
4428 [e]lam-me-leḵלַמֶּ֥לֶךְfor the kingNoun
3559 [e]hū-ḵānהוּכָ֖ןis prepared [it]Verb
6009 [e]he‘-mîqהֶעְמִ֣יקhe has made deepVerb
7337 [e]hir-ḥiḇ;הִרְחִ֑בlargeVerb
4071 [e]mə-ḏu-rā-ṯāh,מְדֻרָתָ֗הּthe pileNoun
784 [e]’êšאֵ֤שׁ[is] thereof fireNoun
6086 [e]wə-‘ê-ṣîmוְעֵצִים֙and woodNoun
7235 [e]har-bêh,הַרְבֵּ֔הmuchVerb
5397 [e]niš-maṯנִשְׁמַ֤תthe breathNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
5158 [e]kə-na-ḥalכְּנַ֣חַלlike a streamNoun
1614 [e]gā-p̄ə-rîṯ,גָּפְרִ֔יתof brimstoneNoun
1197 [e]bō-‘ă-rāhבֹּעֲרָ֖הdoes kindleVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 30:33 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּֽי־עָר֤וּךְ מֵֽאֶתְמוּל֙ תָּפְתֶּ֔ה גַּם־ [הוּא כ] (הִ֛יא ק) לַמֶּ֥לֶךְ הוּכָ֖ן הֶעְמִ֣יק הִרְחִ֑ב מְדֻרָתָ֗הּ אֵ֤שׁ וְעֵצִים֙ הַרְבֵּ֔ה נִשְׁמַ֤ת יְהוָה֙ כְּנַ֣חַל גָּפְרִ֔ית בֹּעֲרָ֖ה בָּֽהּ׃ ס

ישעה 30:33 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי־ערוך מאתמול תפתה גם־ [הוא כ] (היא ק) למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃ ס

Links
Isaiah 30:33Isaiah 30:33 Text AnalysisIsaiah 30:33 InterlinearIsaiah 30:33 MultilingualIsaiah 30:33 TSKIsaiah 30:33 Cross ReferencesIsaiah 30:33 Bible HubIsaiah 30:33 Biblia ParalelaIsaiah 30:33 Chinese BibleIsaiah 30:33 French BibleIsaiah 30:33 German Bible

Bible Hub
Isaiah 30:32
Top of Page
Top of Page