Isaiah 42:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
410 [e]hā-’êlהָאֵ֣ל ׀GodNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הthe LORDNoun
1254 [e]bō-w-rêבּוֹרֵ֤אhe who createdVerb
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֙יִם֙the heavensNoun
5186 [e]wə-nō-w-ṭê-hem,וְנ֣וֹטֵיהֶ֔םand stretched them outVerb
7554 [e]rō-qa‘רֹקַ֥עhe who spread forthVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe earthNoun
6631 [e]wə-ṣe-’ĕ-ṣā-’e-hā;וְצֶאֱצָאֶ֑יהָthat which comes outNoun
5414 [e]nō-ṯênנֹתֵ֤ןhe who givesVerb
5397 [e]nə-šā-māhנְשָׁמָה֙breathNoun
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֣םto the peopleNoun
5921 [e]‘ā-le-hā,עָלֶ֔יהָon itPrep
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֖וּחַand spiritNoun
1980 [e]la-hō-lə-ḵîmלַהֹלְכִ֥יםto those who walkVerb
  bāh.בָּֽהּ׃inPrep
Hebrew Texts
ישעה 42:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּֽה־אָמַ֞ר הָאֵ֣ל ׀ יְהוָ֗ה בֹּורֵ֤א הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְנֹ֣וטֵיהֶ֔ם רֹקַ֥ע הָאָ֖רֶץ וְצֶאֱצָאֶ֑יהָ נֹתֵ֤ן נְשָׁמָה֙ לָעָ֣ם עָלֶ֔יהָ וְר֖וּחַ לַהֹלְכִ֥ים בָּֽהּ׃

ישעה 42:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה־אמר האל ׀ יהוה בורא השמים ונוטיהם רקע הארץ וצאצאיה נתן נשמה לעם עליה ורוח להלכים בה׃

Links
Isaiah 42:5Isaiah 42:5 Text AnalysisIsaiah 42:5 InterlinearIsaiah 42:5 MultilingualIsaiah 42:5 TSKIsaiah 42:5 Cross ReferencesIsaiah 42:5 Bible HubIsaiah 42:5 Biblia ParalelaIsaiah 42:5 Chinese BibleIsaiah 42:5 French BibleIsaiah 42:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 42:4
Top of Page
Top of Page