Isaiah 47:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5975 [e]‘im-ḏî-עִמְדִי־StandVerb
4994 [e]נָ֤אnowInj
2267 [e]ḇa-ḥă-ḇā-ra-yiḵבַחֲבָרַ֙יִךְ֙in your spellsNoun
7230 [e]ū-ḇə-rōḇוּבְרֹ֣בand with the multitudeNoun
3785 [e]kə-šā-p̄a-yiḵ,כְּשָׁפַ֔יִךְof your sorceriesNoun
834 [e]ba-’ă-šerבַּאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
3021 [e]yā-ḡa-‘atיָגַ֖עַתְּyou have laboredVerb
5271 [e]min-nə-‘ū-rā-yiḵ;מִנְּעוּרָ֑יִךְfrom your youthNoun
194 [e]’ū-layאוּלַ֛יif so beAdv
3201 [e]tū-ḵə-lîתּוּכְלִ֥יyou shall be ableVerb
3276 [e]hō-w-‘îlהוֹעִ֖ילto profitVerb
194 [e]’ū-layאוּלַ֥יif so beAdv
6206 [e]ta-‘ă-rō-w-ṣî.תַּעֲרֽוֹצִי׃you may prevailVerb
Hebrew Texts
ישעה 47:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עִמְדִי־נָ֤א בַחֲבָרַ֙יִךְ֙ וּבְרֹ֣ב כְּשָׁפַ֔יִךְ בַּאֲשֶׁ֥ר יָגַ֖עַתְּ מִנְּעוּרָ֑יִךְ אוּלַ֛י תּוּכְלִ֥י הֹועִ֖יל אוּלַ֥י תַּעֲרֹֽוצִי׃

ישעה 47:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עמדי־נא בחבריך וברב כשפיך באשר יגעת מנעוריך אולי תוכלי הועיל אולי תערוצי׃

Links
Isaiah 47:12Isaiah 47:12 Text AnalysisIsaiah 47:12 InterlinearIsaiah 47:12 MultilingualIsaiah 47:12 TSKIsaiah 47:12 Cross ReferencesIsaiah 47:12 Bible HubIsaiah 47:12 Biblia ParalelaIsaiah 47:12 Chinese BibleIsaiah 47:12 French BibleIsaiah 47:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 47:11
Top of Page
Top of Page