Isaiah 49:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōh-כֹּֽה־ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֞רsaysVerb
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֣יthe LordNoun
3069 [e]Yah-wehיְהוִ֗הGODNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
5375 [e]’eś-śāאֶשָּׂ֤אI will lift upVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1471 [e]gō-w-yimגּוֹיִם֙the GentilesNoun
3027 [e]yā-ḏî,יָדִ֔יmy handNoun
413 [e]wə-’el-וְאֶל־and untoPrep
5971 [e]‘am-mîmעַמִּ֖יםthe peopleNoun
7311 [e]’ā-rîmאָרִ֣יםset upVerb
5251 [e]nis-sî;נִסִּ֑יmy standardNoun
935 [e]wə-hê-ḇî-’ūוְהֵבִ֤יאוּand they shall bringVerb
1121 [e]ḇā-na-yiḵבָנַ֙יִךְ֙your sonsNoun
2684 [e]bə-ḥō-ṣen,בְּחֹ֔צֶןin [their] bosomNoun
1323 [e]ū-ḇə-nō-ṯa-yiḵוּבְנֹתַ֖יִךְand your daughersNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3802 [e]kā-ṯêp̄כָּתֵ֥ף[their] shouldersNoun
5375 [e]tin-nā-śe-nāh.תִּנָּשֶֽׂאנָה׃shall be carriedVerb
Hebrew Texts
ישעה 49:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּֽה־אָמַ֞ר אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הִנֵּ֨ה אֶשָּׂ֤א אֶל־גֹּויִם֙ יָדִ֔י וְאֶל־עַמִּ֖ים אָרִ֣ים נִסִּ֑י וְהֵבִ֤יאוּ בָנַ֙יִךְ֙ בְּחֹ֔צֶן וּבְנֹתַ֖יִךְ עַל־כָּתֵ֥ף תִּנָּשֶֽׂאנָה׃

ישעה 49:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה־אמר אדני יהוה הנה אשא אל־גוים ידי ואל־עמים ארים נסי והביאו בניך בחצן ובנתיך על־כתף תנשאנה׃

Links
Isaiah 49:22Isaiah 49:22 Text AnalysisIsaiah 49:22 InterlinearIsaiah 49:22 MultilingualIsaiah 49:22 TSKIsaiah 49:22 Cross ReferencesIsaiah 49:22 Bible HubIsaiah 49:22 Biblia ParalelaIsaiah 49:22 Chinese BibleIsaiah 49:22 French BibleIsaiah 49:22 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:21
Top of Page
Top of Page