Isaiah 49:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְעַתָּ֣ה ׀nowAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaidVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֗הThe LORDNoun
3335 [e]yō-ṣə-rîיֹצְרִ֤יthat formed meVerb
990 [e]mib-be-ṭenמִבֶּ֙טֶן֙from the wombNoun
5650 [e]lə-‘e-ḇeḏלְעֶ֣בֶדto be His ServantNoun
  lōw,ל֔וֹtoPrep
7725 [e]lə-šō-w-ḇêḇלְשׁוֹבֵ֤בbringVerb
3290 [e]ya-‘ă-qōḇיַֽעֲקֹב֙JacobNoun
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֔יוunto himPrep
3478 [e]wə-yiś-rā-’êlוְיִשְׂרָאֵ֖לThough IsraelNoun
  [lō[לֹא -  
  ḵ]כ] -  
3808 [e](lōw(לֹ֣וnotAdv
  q)ק) -  
622 [e]yê-’ā-sêp̄;יֵאָסֵ֑ףbe not gatheredVerb
3513 [e]wə-’ek-kā-ḇêḏוְאֶכָּבֵד֙and yet shall I be majesticVerb
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3069 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הThe LORDNoun
430 [e]wê-lō-hayוֵאלֹהַ֖יand my GodNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הshall beVerb
5797 [e]‘uz-zî.עֻזִּֽי׃my strengthNoun
Hebrew Texts
ישעה 49:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֣ה ׀ אָמַ֣ר יְהוָ֗ה יֹצְרִ֤י מִבֶּ֙טֶן֙ לְעֶ֣בֶד לֹ֔ו לְשֹׁובֵ֤ב יַֽעֲקֹב֙ אֵלָ֔יו וְיִשְׂרָאֵ֖ל [לֹא כ] (לֹ֣ו ק) יֵאָסֵ֑ף וְאֶכָּבֵד֙ בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֔ה וֵאלֹהַ֖י הָיָ֥ה עֻזִּֽי׃

ישעה 49:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה ׀ אמר יהוה יצרי מבטן לעבד לו לשובב יעקב אליו וישראל [לא כ] (לו ק) יאסף ואכבד בעיני יהוה ואלהי היה עזי׃

Links
Isaiah 49:5Isaiah 49:5 Text AnalysisIsaiah 49:5 InterlinearIsaiah 49:5 MultilingualIsaiah 49:5 TSKIsaiah 49:5 Cross ReferencesIsaiah 49:5 Bible HubIsaiah 49:5 Biblia ParalelaIsaiah 49:5 Chinese BibleIsaiah 49:5 French BibleIsaiah 49:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:4
Top of Page
Top of Page