Isaiah 49:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3541 [e]kōhכֹּ֣הThusAdv
559 [e]’ā-mar-אָֽמַר־saysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֩the LORDNoun
1350 [e]gō-’êlגֹּאֵ֨לthe RedeemerVerb
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֜לof IsraelNoun
6918 [e]qə-ḏō-wō-šōw,קְדוֹשׁ֗וֹhis Holy OneAdj
960 [e]liḇ-zōh-לִבְזֹה־To the despisedAdj
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֜פֶשׁto him whom manNoun
8581 [e]lim-ṯā-‘êḇלִמְתָ֤עֵֽבabhorsVerb
1471 [e]gō-wגּוֹי֙to him whom the nationNoun
5650 [e]lə-‘e-ḇeḏלְעֶ֣בֶדTo the ServantNoun
4910 [e]mō-šə-lîm,מֹשְׁלִ֔יםof rulersVerb
4428 [e]mə-lā-ḵîmמְלָכִים֙KingsNoun
7200 [e]yir-’ūיִרְא֣וּshall seeVerb
6965 [e]wā-qā-mū,וָקָ֔מוּand ariseVerb
8269 [e]śā-rîmשָׂרִ֖יםprincesNoun
7812 [e]wə-yiš-ta-ḥăw-wū;וְיִֽשְׁתַּחֲוּ֑וּalso shall worshipVerb
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end thatSubst
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
539 [e]ne-’ĕ-mān,נֶאֱמָ֔ןis faithfulVerb
6918 [e]qə-ḏōšקְדֹ֥שׁthe Holy OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
977 [e]way-yiḇ-ḥā-re-kā.וַיִּבְחָרֶֽךָּ׃and he shall chooseVerb
Hebrew Texts
ישעה 49:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כֹּ֣ה אָֽמַר־יְהוָה֩ גֹּאֵ֨ל יִשְׂרָאֵ֜ל קְדֹושֹׁ֗ו לִבְזֹה־נֶ֜פֶשׁ לִמְתָ֤עֵֽב גֹּוי֙ לְעֶ֣בֶד מֹשְׁלִ֔ים מְלָכִים֙ יִרְא֣וּ וָקָ֔מוּ שָׂרִ֖ים וְיִֽשְׁתַּחֲוּ֑וּ לְמַ֤עַן יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר נֶאֱמָ֔ן קְדֹ֥שׁ יִשְׂרָאֵ֖ל וַיִּבְחָרֶֽךָּ׃

ישעה 49:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כה אמר־יהוה גאל ישראל קדושו לבזה־נפש למתעב גוי לעבד משלים מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו למען יהוה אשר נאמן קדש ישראל ויבחרך׃

Links
Isaiah 49:7Isaiah 49:7 Text AnalysisIsaiah 49:7 InterlinearIsaiah 49:7 MultilingualIsaiah 49:7 TSKIsaiah 49:7 Cross ReferencesIsaiah 49:7 Bible HubIsaiah 49:7 Biblia ParalelaIsaiah 49:7 Chinese BibleIsaiah 49:7 French BibleIsaiah 49:7 German Bible

Bible Hub
Isaiah 49:6
Top of Page
Top of Page