Isaiah 5:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵênלָכֵן֩ThereforeAdj
398 [e]ke-’ĕ-ḵōlכֶּאֱכֹ֨לdevoursVerb
7179 [e]qašקַ֜שׁthe stubbleNoun
3956 [e]lə-šō-wnלְשׁ֣וֹןas a tongueNoun
784 [e]’êš,אֵ֗שׁas the fireNoun
2842 [e]wa-ḥă-šašוַחֲשַׁ֤שׁand the chaffNoun
3852 [e]le-hā-ḇāhלֶֽהָבָה֙into the flameNoun
7503 [e]yir-peh,יִרְפֶּ֔הconsumesVerb
8328 [e]šā-rə-šāmשָׁרְשָׁם֙[so] their rootNoun
4716 [e]kam-māqכַּמָּ֣קas rottennessNoun
1961 [e]yih-yeh,יִֽהְיֶ֔הshall beVerb
6525 [e]ū-p̄ir-ḥāmוּפִרְחָ֖םand their blossomNoun
80 [e]kā-’ā-ḇāqכָּאָבָ֣קas dustNoun
5927 [e]ya-‘ă-leh;יַעֲלֶ֑הshall go upVerb
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
3988 [e]mā-’ă-sū,מָאֲס֗וּFor they have rejectedVerb
853 [e]’êṯאֵ֚ת - Acc
8451 [e]tō-w-raṯתּוֹרַת֙the lawNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֛תandAcc
565 [e]’im-raṯאִמְרַ֥תthe spoken wordNoun
6918 [e]qə-ḏō-wōš-קְדֽוֹשׁ־of the Holy OneAdj
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
5006 [e]ni-’ê-ṣū.נִאֵֽצוּ׃despisedVerb
Hebrew Texts
ישעה 5:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵן֩ כֶּאֱכֹ֨ל קַ֜שׁ לְשֹׁ֣ון אֵ֗שׁ וַחֲשַׁ֤שׁ לֶֽהָבָה֙ יִרְפֶּ֔ה שָׁרְשָׁם֙ כַּמָּ֣ק יִֽהְיֶ֔ה וּפִרְחָ֖ם כָּאָבָ֣ק יַעֲלֶ֑ה כִּ֣י מָאֲס֗וּ אֵ֚ת תֹּורַת֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות וְאֵ֛ת אִמְרַ֥ת קְדֹֽושׁ־יִשְׂרָאֵ֖ל נִאֵֽצוּ׃

ישעה 5:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן כאכל קש לשון אש וחשש להבה ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם כאבק יעלה כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש־ישראל נאצו׃

Links
Isaiah 5:24Isaiah 5:24 Text AnalysisIsaiah 5:24 InterlinearIsaiah 5:24 MultilingualIsaiah 5:24 TSKIsaiah 5:24 Cross ReferencesIsaiah 5:24 Bible HubIsaiah 5:24 Biblia ParalelaIsaiah 5:24 Chinese BibleIsaiah 5:24 French BibleIsaiah 5:24 German Bible

Bible Hub
Isaiah 5:23
Top of Page
Top of Page